ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 12:59
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދުން، ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދުން، ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޖަޕާނުން ވެދެމުންގެންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ކޮވިޑްގެ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ދެޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ ޔޮޝިމާސާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީއާއި ވަފުދަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ ވަނީ ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ތާރީޚީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ދެޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެބޭފުޅުން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީއަށާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޖަޕާނުން ދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ ޖަޕާނުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެ ރަމްޒީ އެހީ ކަމަށްވާ މާލެވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ޓެޓްރާޕޮޑްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގައި ޖަޕާނުން އަދާކޮށްފައިވާ މުހިންމު ދައުރު ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، 1970 އާއި 1980ގެ އަހަރުތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލްތައް ޢިމާރާތްކޮށް، ތަޢުލީމް ފުޅާކުރުމަށް ޖަޕާނުން ވެދެއްވި ޙިއްޞާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޖަޕާނުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދި ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މި ނާޒުކު ދާއިރާތަކުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި، ޕާޓްނަރޝިޕަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 47 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ، ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް 112،000 އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ވެސް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޖަޕާނުން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު ބޮޑުވަޒީރު ކިޝިޑާ އިއުލާނުކުރެއްވި "ފްރީ އެންޑް އޯޕަން އިންޑޯ ޕެސިފިކް ޕްލޭން (އެފްއޯއައިޕީ)" އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވަޒީރުން ދެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް