ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 12:40
ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު
ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ
 
ކީވޯލް، ބްރޭކްވޯޓަރ، ޑްރިޖް، ޕޭމަންޓު އަދި ބޮކި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައި
 
މި މަޝްރޫއަށް 28.42 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވޭ

ށ. ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، ކީވޯލް، ބްރޭކްވޯޓަރ، ޑްރިޖް، ޕޭމަންޓާއި، ބޮކި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ ބިއްދަށު ތޮށީގައި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ދާދި އަވަހަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޓު ބީޗް އޭރިއާ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެމަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިރަށަކީ ވަދެނުކުމެ އުޅުމަށް ވަރަށް ދަތި ރަކަށްވެފައިވާތީ މިރަށުގެ ޗެނަލް މިރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން. މިރަށުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހިލައިން ގެ ސައިޒުން އެކަން ކުރެވޭކަށް ނޯވޭ. އެއާށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމަ އެމްޓީސީސީން މިހާރު މިދަނީ ހިލަ ސޯސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިލަ ސޯސް ކުރެވުނުހާ އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ޗެނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޗެނަލްގެ މަސައްކަތް ނޫން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި. މުޅި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ނިމިފައި
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 24،125 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކޮށްފައިވާއިރު، 376 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލާފައިވެއެވެ. އަދި 98 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ އިތުރަށް 1،150 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހަދާފައިވެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ މުސްތަގުބަލަށް ނަފާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޝްވަރާގެ ތެރެއިންކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއަކީ 28.42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް