ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 19:21
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދޮޅުއަހަރެއްދާ ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާނަން: އާޒިމް
 
ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް
 
ބަނދަރުގެ ޑިޒައިންއަށް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދޮޅުއަހަރެއްދާ ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަސްވި ސަބަބުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިރަށުގައި އޮންނަ ކުޅިއަށް ބަނދަރުގެ ބައެއް ވަންނާތީ އެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ، އެންވަރަޔަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ)ގެ އެޕްރޫވް ލިބުން ލަސްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުއްދަ ލިބި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ނޭކުރެންދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ ދޮޅުއަހަރެއްދާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ ޑިޒައިންއަށް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރަށުގެ ބަނދަރު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި މިވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި. އިތުރު ބަނދަރެއް މިރަށަށް އަންނާނެ. އެއާ ގުޅިގެން މިރަށުގައި އޮތް ބްރޭކް ވޯޓަރ އެއްކޮށް ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ އަދި ކީވޯލްގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވިގެންދާނެ. އަދި މުޅި ބަނދަރުގެ ޕޭމަންޓް ޖެހިގެންދާނެ. އަދި ބައްތި ޖެހިގެންދާނެ ، ރޭންޕެއް އޮންނާނެ. ދެން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބަނދަރެއް ހެދިގެންދާއިރު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެބަނދަރަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް އެބަނދަރަށް ލައިގެން މަސައްކަތް ނުނިންމުން. އަދި މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ދޭ ޔަގީންކަމަކީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޔަގީންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިރަށަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ހަފްތާގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާނަން. ނަމަވެސް ބަނދަރަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނަމަ ލަސްވެގެންދާނެ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށެވެ.

މި މަޝަރޫއުގެ ދަށުން ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު 22،323 ކިއުބިކް މީޓަރ (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.5- މީޓަރ ހަމަވާ ވަރަށް) ފުންކުރާނެއެވެ. އަދި 290 މީޓަރ ބްރޭކް ވޯޓާރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް، 76 މީޓަރ ޗެނަލް ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި 166 މީޓަރ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 212 މީޓަރ ސްކޯރިންގ އެޕްރޮން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާ 212 މީޓަރ އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި 19 މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އަދި ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގައި އެކްސެސް ޕްލެޓްފޯމް އަޅާ، 1859 އަކަ މީޓަރު ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް