ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:01
ފިނޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރު
ފިނޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިނޭ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ފިނޭ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް
 
ގާތްގަނޑަކަށް 44.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ފިނޭ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ހދ. ފިނޭ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފިނޭ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއްކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 44.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެންވަރަޔަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ)ގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިން، ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ދެ ހަފުތާތެރޭގައި ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށާއި އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ ޑިޒައިނަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށްވާނަމަ، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފިނޭގެ ބަނދަރަކީ ވަރަށް ދަތިވެފައިވާ ބަނދަރަކަށްވާއިރު، އެމްޓީސީސީއަށް މިވަނީ މިބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފަ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 44.5 މިލިއަން ރުފިޔާ. މީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކު ބޮޑުކުރެވޭ ބައިގަ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހިގެންދާނެ. އަދި ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހިގެންދާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ހުއްޓިގެން ހުރި ބަނދަރުގަ މި ހުރީ ޕޭމަންޓްގަ ގާ އެތުރިފަ. ނަމަވެސް އެ ގާތައް ނަގާ، އަލަށް ޕޭމެންޓް ހެދިގެންދާނެ. އަދި ބައްތިވެސް ޖެހިގެންދާނެ. ދެން މިބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ގަސްތުކޮށްފަ ވަނީ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގަ. އީއައިއޭ ނުނިމޭތީ އަދި މަސައްކަތް ނުފެށޭ. އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަސްތެރޭގަ ނިމޭނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން އަންގާފަ ވޭ. އެހެންވީމަ އީއައިއޭ ނިމޭތާ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެންކުރިއަށް ދާނަން.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް

ފިނޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބަނދަރަކީ ވަރަށް ކުޑަ ބަނދަރެކެވެ. އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފިނޭގައި 248 މީޓަރުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަނދަރުގައި 219 މީޓަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމާއި، ރިވެޓްމަންޓްޖެހުމާއި، ހާާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރުބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވޯރކަށް ބޭނުންވާ އެކްސެސް ޕްލެޓްފޯރމެއްވެސް ބަނދަރުގައި ހެދުމަށްވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް