ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 19:23
އުލިގަމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އުލިގަމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުލިގަމު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން
އުލިގަމު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާއިރު ޔޮޓްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތް ހަދާނަން: ރައީސް
 
ސްކޫލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މި ނޫނަސް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްދޭ
 
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

ހއ. އުލިގަމު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާއިރު ޔޮޓްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުލިގަމު ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ތަރައްގީގައި ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބައްލަވާކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، އުލިގަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު، އޭގެކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދުނު ކަންކަމުގެ އުފާ ހާސިލްވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އެ ކަންކަން ހާސިލްކުރީ އެކުވެރިކަމާއެކު ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، ތަންފީޒުކުރީ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އުލިގަމު ރައްޔިތުން އެދުނީ ރަނގަޅު ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށަށް ފެނުގެ ނިޒާމް މުހިންމު ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭތީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ކުރިއަށް ދިޔައީ ފެނުގެ ނިޒާމާއެކުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދަޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ސްކޫލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މި ނޫނަސް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުލިގަމަކީ ކުރިންވެސް ޓުއަރިޒަމަށް ފައްކާވެފައި އޮތް ރަށެއް ކަމަށާއި، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އުލިގަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު ދެން އުޅެމުންދާނީ އުފާވެރިކަމުގައި ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް