ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 19:00
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައްބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައްބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ދެކުނު ކޮރެޔާ ގައި ންބޮޑުވުން
ދެކުނު ކޮރެޔާ ގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40ށް، ރައީސްގެ ނުރުހުން އިދާރާތަކަށް
 
މިހާރުވެސް ނުވަ މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ، އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން އުނދަގޫވާނެކަމަށް ޔޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ހާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ތަންތަނަށް، ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައި ނުވާތީ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވެފައިވާކަމަށް ޔޫން ވިދާޅުވޭ

ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40ށް އަރައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިފަހުން ފެންބޮޑުވި ޓަނަލްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ މަރުވި މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެގައުމުގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލް ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުން ނުދާތީ ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔޫން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން، މިހާރުވެސް ނުވަ މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 34 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަށް ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޗޮންގޖޫ ސިޓީގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 12 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެޓަނަލުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ 16 ވެހިކަލް އެތަނުގައި ތާށިވިއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ފެންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެޓަނަލުން ދަތުކުރުން މަނާކޮށްފައި ނުވާތީވެސް މީހުން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ރައީސް ޔޫން ވަނީ ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް މީޓިންގ އެއް ބާއްވަވާ، އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ހާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ތަންތަނަށް، ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައި ނުވާތީ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވެފައިވާކަމަށްވެސް ޔޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން، މިފަދަ ތަންތަން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކޮށް، އެތަންތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުންދާކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ، އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން އުނދަގޫވާނެކަމަށް ޔޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް