ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 08:37
މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ކޮންމެ 18 މަހަކުން މިދަނީ ބަނދަރެއް ނިންމަމުން، މުރައިދޫ ބަނދަރު ވެސް ސެޕްޓެންބަރުގައި ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ
 
މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ
 
މުޅި ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ އެއްކޮށް ހަދާނެ

ކޮންމެ 18 މަހަކުން ބަނދަރެއް ނިންމަމުންދާ ކަމަށާއި، ހއ.މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ މުރައިދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 37 މިލިއަން ފުރިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މުޅި ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ އެއްކޮށް ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

ބަނދަރު ބޮޑުބައެއް ހަދާ މަރާމާތުކޮށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މިކުރިއަށްދަނީ. އެގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެލިއުއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ. ހަމައެއާކު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނިގެން މިދަނީ މުޅި ބަނދަރުގައި އެއްކޮށް ޕޭމަންޓް އެޅުމާއި، މުޅި ބަނދަރުގައި ބޮކި ޖެހުމާއި، މުޅި ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ އެއްކޮށް ހެދުމާއި، އަލަށް ހަދާ ބައިގައި އައު ބްރޭކްވޯޓަރއެއް ޖެހުމާއި، ބައު ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ އެއްކޮށް ނަގާ އައު ބްރޭކްވޯޓަރ ޖެހުން ހިމެނިގެންދާނެ
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި 29،841 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ފުން ކުުރުމާއި، 3،546 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފުޅާމިނުގައި ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު ފުން ކުރުމާއި، 212 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަނދަރުގެ 50 މީޓަރުގައި ގްރޮއިން ޖަހާއި 107 މީޓަރު އެގްޒިސްޓިންގ ބްރޭކްވޯޓާ ރިފްރޮފައިލް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްގަމު ތޮށިން ބޭރު ތޮށްޓަށް އަރަން ބްރިޖެއް ހެދުމާއި، ރޭމްޕް ހެދުމާއި، ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި އަދި ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިމަޝްރޫއު އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެމްޓީސީސީއަކީ ކޮންމެ 18 މަހަކުން ބަނދަރެއް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޫސުންތަން ނުދިނުމާއި، ބައެއް އާލަތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއެއް ނިންމުމަށް އަމާޒުހިފައިވާ ތާރީހުތަކަށް ނިންމަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ބަނދަރަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާގޮތުގައި އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ބަނދަރެއް. ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ވެސް އަވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންވޭ. މިސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާ އެމަސައްކަތުގެ ނަފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. އެގޮތުން އެމްޓީސީސީއަށް މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ހުރި ގޮތުން ކޮންމެ 18 މަހުން ބަނދަރެއް ނިންމަމުން ދާނެ. ނަމަވެސް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށްވަންޏާ ދުވަސްތައް ލަސްވެގެންދޭ. އޭގެ އިތުރުން ބައެއް މެޓީރިއަލްގެ ދަތިތައް ލިބެން އެބަހުރި. އެދަތިތައް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުތައް ނިންމުން ދަތިކަމަކަށް ނުވޭ.
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި މުރައިދޫއަކީ އެގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްރަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަނދިރިކޮށް ހުރި ތަންތަން ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
ކެޓް ޝެލްޓަރ ގާއިމްކުރުން: ''ރޯދަމަސް ނިމެންވާއިރަށް ބޮޑުބައެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް''
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
މުރައިދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި