ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 11:48
އީ-ޓުކުރީގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝައުނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އީ-ޓުކުރީގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝައުނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އީ-ޓުކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން
އީ-ޓުކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އީކޮމާސް ދާއިރާ ކުރިއަރައިގެންދާނެ: ޝައުނާ
 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު ސިޔާސަތެއް

އީ-ޓުކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އީކޮމާސް ދާއިރާ ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީ-ޓުކުރީގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް އީ-ޓުކުރި ޕްލެޓްފޯމް ވަރަށް މުހިންމުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ރަށްތަކުގައި އުފައްދާ އުފެދުންތައް ނެތި ދިޔުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް މިހާތަނަށް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު މިއީ މިކަމަށް ލިބިގެންދިޔަ ހައްލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝައުނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފުވެގެން އަންނައިރު ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝައުނާ ވަނީ ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ތައާރަފުކުރި ވަންގަވް ޕްލެޓްފޯމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އީ-ޓުކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯސްޓުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު އުންމީދަކީ އީފާސް ލޮގިންއަކާއެކު ކުރިއަށް އޮތް އޮތްތާނގައި އެޕް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކުންފުނިން މަގުފަހި ކުރުމަށް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސައިބަރ ވެއްޓަކީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އީކޮމާސް ދާއިރާއަށް އޮތް އިތުބާރު ދެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒުކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް