ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:53
މިނިސްޓަރު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރު ޝައުނާ
މޫސުމީ ހިރާސްތައް
ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ހޭދަކުރަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް - ޝައުނާ
 
ސިންގަޕޫރުގެ ސީއެންއޭ އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި މޫސުމީ ހިރާސްތަކުގެ ތަފްސީލަށް ޝައުނާ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީރު ފެން ފަށަލައަށް ކޮށްފައިވާކަން ޝައުނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި

ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ހޭދަކުރަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައުނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރުގެ ސީއެންއޭ އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތައް ރާއްޖެ އިން ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޝައުނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރަށްގިރުމާއި އުދަ އެރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިމާވާކަމަށް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސުމީ ހިރާސްތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަދަ އެހީ އެއް ފާއިތުވި ތަނުގައި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީރު ފެން ފަށަލައަށް ކޮށްފައިވާކަން ޝައުނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވާރޭފެން ރައްކާކޮށް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަމުންދާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުުރުމާއި ބިން ހިއްކުން ފަދަ ކަންކަމުން ބިން ތިރި ރަށްތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ ހާޑް އިންޖިނިއަރިން ސޮލިއުޝަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ވުމާ އެކު އެ ކަންކަމުން ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ 13 އިންސައްތަ މިހާރު ވާނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެއީ 55000 ހެކްޓަރުގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ގައުމުތަކުން އައިސް ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރާނެ ކަަމަށް ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސާފު ހަކަތައިގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އިޤްތިޞާދު ބިނާ ކުރާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތެލަށް ހޭދަކުރާ ޖުމްލަ ޖީޑީޕީގެ 10 ޕަސެންޓް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންވެސްޓު ކުރަމުންދާ އެއް ދާއިރާއަކީ ސޯލާ ނުވަތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ތެލުގެ ހަކަތައަށް ރާއްޖެ ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އަވިން އުފައްދާ ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް، ޖީސީއެފްގެ ފަރާތުން 2 މަޝްރޫޢުއަކަށް ފަންޑު ދިނުމަށް އެޕްރޫވްވި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އެ ފައިސާ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ވަގުތަކަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ނުހޯދާ ނުތިބެވޭނެކަން ޝައުނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް