ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 12:25
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
އާބާދީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
ގަދަ މީހާ ގަދަވެ، ބަލި މީހާ ބަލިވާ ހަމަ މިހާރު ނެތި ހިނގައްޖެ - އަސްލަމް
 
މިހާތަނަށް ދުނިޔެ އޮތީ ފިރިހެނުން ޑޮމިނޭޓް ކުރާ ނުވަތަ ލީޑްކުރަމުން އައި ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި
 
މިހާރު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ އެންމެން ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި
 
ބޯހިމެނުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ ކުންލީ އަޑެއެނީ

ގަދަމީހާ ގަދަވެ، ބަލި މީހާ ބަލިވާ ހަމަ މިހާރު ނެތި ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާބާދީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާރު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ އެންމެން ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ދުނިޔެއަކީ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ކުރާ ދުނިޔެ އެއް ކަމަށާއި ބޯހިމެނުން ފަދަ ކަންކަން މުހިންމު ވަނީ އެ ސަބަބާއި ހުރެ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެ އޮތީ ފިރިހެނުން ޑޮމިނޭޓް ކުރާ ނުވަތަ ލީޑްކުރަމުން އައި ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ގިނައިން ދައްކަނީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ މިހާތަނަށް އައި އިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދު ގެންގުޅެމުން އައި ފަރަގުކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ދުނިޔެ އެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު ބަލައިގަންނަ ހަމައަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 1800ގެ އަހަރުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަކީ 1 ބިލިއަން ކަމަށާއި އޭރު އިންސާނުން ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި ކަމަށެވެ. އެއީ އިންޑަންސްޓްރިއަލް ރެވެލިއުޝަން ކަމަށާއި އެ ހިސާބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ސިއްޙީ ފަރުވާ ފަދަ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ދިޔަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނީ 1950ގެ އަހަރުތަކުގައި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިއަދު ދުނިޔޭގައި 8 ބިލިއަން މީހުން ތިބި އިރު، 117 ބިލިއަން މީހުން މިހާތަނަށް އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ މީހުން ބުނާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފެނާއި، ބިމާއި ވައި ފަދަ ކަންކަމަކީ މިންތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާބާދީގެ ދުވަހާއި މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެނީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާ އިރު އިންސާނުން ދިރި ދިބުމަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަން ޤަބޫލުކުރެވުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް މިހާރު އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ އިންސާނުންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގު ބޮޑު ވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދު ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ނުލިބޭ އެތައް ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޯހިމެނުން 2023ގެ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށްފައެވެ. ބޯހިމެނުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ކުންލީ އަޑެއެނީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް