ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 23:12
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް، ގައްދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް، ގައްދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
ދިވެހިން ވެއްޖެ، ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރަން ވޯޓެއް ލާން: އަސްލަމް
 
އެމްޑީޕީ އަދިވެސް ދެމިތިބީ 2008 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އައި އަސާސްތަކާއެކު
 
ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތާއި މާޒީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބެލުން މުހިންމު
 
ފާއިތުވި ތިން އިންތިޚާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ވަކި މީހަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމަށް

ވަކި މީހަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ރައީސަކު ހޮވަން ދިވެހިން ވޯޓުލާން ވެއްޖެކަމަށް، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ. ގައްދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ފެށިފަހުން ހަތަރުވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިރު، ފާއިތުވި ތިން އިންތިޚާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ވަކި މީހަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް އެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖެ އޮތީ ޑިމޮކްރަސީގައި ކުރިއަށް އާދެވިފައި ކަމަށާއި، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތަށް، އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީނުކޮށް ތަރައްގީ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ޕާޓިތަކުގެ ލީޑަރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތާއި މާޒީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދުވަހަކަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ 2008ގަ އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް މައުމޫން ބޭނުން ނުވީ ކީއްވެގެންކަން. 2013ގަ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އަޔަނުދޭން އޭރު އިދިކޮޅުގަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވި ސަބަބު ވަރަށް ސާފު. ކީއްވެގެންކަން އެނގޭ އެކަން އެހެންވީ. 2018ގަ އޮތް އިންތިޚާބުގަ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތަކީ އަނިޔާވެރިކަމުން، ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން ދިވެހިން އެކަން ކުރީ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ވެއްޖެ ވޯޓެއް ލާން، ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަން.
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު، އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރޝިޕް ބަދަލުވިނަމަވެސް ޕާޓީތައް އުފެދިގެން އަންނަނީ ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު އެމްޑީޕީ އަދިވެސް ދެމިއޮތީ 2008 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އައި އަސާސްތަކާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމާއި, ރަށު ބަންދުން ރައްޔިތުން ވީއްލުމާއި، ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާން ޖެހުން ހުއްޓުވުމާއި، ތާހިރު އަގުހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އަދިވެސް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސަށް ދިނުމަކީ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ރައީސަކު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަންކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާކަން މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުތަކުގައި ހާމަވެގެންދާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ސަނީފު ގޮވާލައްވައިފި
ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ދެ ހައްލެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ