ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:18
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ރައީސްއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން: އަސްލަމް
ވެރިކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަސައްވުރެއް އޮންނަން ޖެހޭ
ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ
ރައީސަކީ ހިކުމަތްތެރި އަދި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް

ޤައުމަށް ވެސް އަދި ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ލ. ގަމުގައި ބޭއްވެވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް މިއަހަރު ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އެ ޕާޓީގެ ކުލައާއި ލޯގޯ އަދި ލީޑަރުގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރައްވާތީ ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ މުއިއްޒު ކުރައްވާ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ކަމެއް ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަސައްވުރެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައުތަކުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް އައްޔަން ކުރަނީ ފުރަތަމަ ދައުރެއްގައި ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ރައްޔިތުން އެދޭވަރަށް ކަންކަން ކޮށްދީފައިވާނަމަ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިއަދު އެ މަންޒަރު ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިއެއްގެ ގައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަޔަކީ ކެތްތެރިކަމުގެ ސިފަ ކަމަށާއި ރައީސްގެ ކިބައިގައި އެ ސިފަ ހުރިކަން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުވެފައި އޮތުމުން ދޭހަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހުއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދެއްވުމަށް އޭނާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ރައީސަކީ ހިކުމަތްތެރި އަދި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކަމަށާއި އެއަށްވުރެ ޤައުމަށާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސަށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ދިނުމަށްވުރެ މި ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނެތް. އަދި ޕީޕީއެމަކަށްވެސް ނެތް. ޕީޕީއެމް ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިކަން ވާނީ މިހެންކަން. އެ ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް. ޕީއެންސީގެ ކެންޑީޑޭޓެއް ހުރީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކުލަ ބޭނުން ކުރައްވަނީ. މިއާ ދޭތެރޭ ރަނގަލާށް ވިސްނާވަޑައިގެން ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަން،
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ވާދަކުރައްވަނީ ވޯޓު ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ދެވަނަ ބުރަކަށް ގޮސް ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި ހަދަނީ މަޖުބޫރުވެގެން ހަދާ ކޯލިޝަނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ކޯލިޝަންތައް ރޫޅެން ދިމާވާ ކަމަށާއި އެކަން މާޒީޏް ފެނިފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ވެސް މިހާރު އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަސްލަމް ދައުވަތު ދެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ރައީސް ޞާލިހު މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް