ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:28
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން
ރޮއިޓާރސް
ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުކަން ދިނުން
ސްވިޑްން ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބައިޑަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި
 
ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް ތުރުކީން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުން

ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށް ސްވިޑްން ވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ބައިޑަން މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާއިރު ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް ތުރުކީން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ސަމިޓް އޮންނައިރު އެއިރަށްވާއިރަށް ތުރުކީން ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެއްބަސްވާނެކަމާމެދު ވަނީ ޝައްކުއުފެދިފައެވެ.

ނޭޓޯގެ ސަމިޓް ކުރިމަތީގައި އޮތްއިރު ބައިޑަން އާދިއްތަ ދުވަހު ތިން ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވާނެއެވެ. ކްރިސްޓެރްސޯން އާއި ކައިރީގައި އިންނަވާ ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށް ސްވިޑްން ވާތަން ވަރަށް ދެކެން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ. ކްރިސްޓެރްސޯން ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ މިއީ ސްވިޑްން ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށްވާންވީ ވަގުތުކަމުގައެވެ.

ނަމަވެސް ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށް ވެވެން އޮތީ ތުރުކީގެ އަތްމަތީގައިކަމަށް ކްރިސްޓެރްސޯން ވިދާޅުވިއެވެ. ބައިޑަން ވަނީ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސްވިޑްން އިން އަދާކުރަމުން އަންނަ ދައުރަށް ތައުރީފްކުރައްވާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުކަން ދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ސްވިޑްން އާއި ފިންލެންޑުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައެވެ. ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދެވޭނީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގައުމަކުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމާމެދު ތުރުކީ އާއި ހަންގޭރީން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ. ފިންލެންޑަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ގެންދަވަނީ ސްވިޑްންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކުރުދިސްތާން ވޯރކާސް ޕާޓީ(ޕީކޭކޭ) އަށް ސްވިޑްންގައި މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެވޭތީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުރުދުޣާން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވާ ޖަމާއަތެކެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ތުރުކީން ފާހަގަކުރަމުން މިއަންނަ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ސްވިޑްން އިން ވަނީ ތުރުކީގެ ޑިމާންޑްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް