ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:02
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގަތުން
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގަތުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުތައް ހާމަކުރަން އެންގި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
 
ރަސީދުތައް ހާމަކޮށްފިނަމަ ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ބުރޫ އަރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބުނޭ

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެމެރިކާގެ ނިއުކޯޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުތައް ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެންގި މައްސަލަ، ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހެޅީ ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އދ.ގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް 2021 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ރަސީދުތައް ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެންގި އެންގުމަށް ހައި ކޯޓުން މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އެ ރަސީދުތައް ހާމަކޮށްފިނަމަ ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ބުރޫ އަރައި އަދި ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުވެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހައި ކޯޓުން ނިންމީ އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ވެސް ޚަރަދުތަކުގެ ރިސިޓްތައް ހާމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ކުރިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސާލިހާއި ސަރުކާރުގެ ވަފްދު ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް ހިނގީ 5.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް