ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:15
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ދިނުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ދިނުން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ނުދީ ލަސްކޮށްފައެއް ނުވާނެ - އީސީ
 
ޕާޓީ އުފައްދަން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލަސްކުރި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައި
 
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 24 މޭއި 2023ގައި
 
ޑިމޮކްރަޓްސްއަށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 2023 ޖޫން 18 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ނުދީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލަސްކުރި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތައް އެ ކޮމިޝަނުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 24 މެއި 2023ގައެވެ.

އަދި އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިނުމާއެކު އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 3560 ފޯމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ އުފައްދަން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލަސްކުރި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި އީސީން ވަނީ، އީސީގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭ ގޮތަށް އެފަދަ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 2023 ޖޫން 18 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފޯމުތައް 2 މަސް ދުވަހަށް ދަންމާލުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެރޭގެ ޖަލްސާއާ ހަމައަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ހެކިންގެ މައުލޫމާތާއި، ފޯމުގައިވާ މަންމަގެ މައުލޫމާތާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބްލެކް ލިސްޓު، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރ ޝިޕް ފޯރމް ޕްރޮސެސްކުރާ ސިސްޓަމް (ސިމެދަ ޕޯޓަލް)އަށް އަޅައި، ވެރިފައިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ރެއިން އެ ރެއަށް ޕާޓީ އުފައްދަން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 2 ޖޫން 2023ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު، ހ. ސީވީޑް، ހަސަން ލަތީފަށް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީސީން އިތުރަށް ބުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް އަބަދުވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބާރު އަޅަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރުމަށް ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް