ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:42
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ފަތުރުވެރިކަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހެދުމަކީ މަޤްސަދު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
ޓޫރިޒަމް މިހާރު ފުޅާވަމުންދާ ރޭޓުގައި އަހަރަކު 12000 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހެދުމަކީ މަޤްސަދު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ފުޅާވަމުންދާ މިންވަރަށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މަދުވުމުން ވަޒީފާތަކަށް ދާނެ މީހުންގެ ގޮންޖެހުން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިހާރު ފުޅާވަމުންދާ ރޭޓުގައި އަހަރަކު 12000 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭރު މީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޮޑަށް ރަނގަޅީ އެ ޤައުމެއްގެ ބަޔަކު މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހިން އަދާކުރާ ހިތްވާ، ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެންދިޔުމަކީ އަމާޒު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އެ ދާއިރާއިން ތައުލީމީ އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހާއްސަ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ވައުދުފުޅެއް ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ސަފާރީތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ރިސޯޓްތަކުގެ ހިންގުމުގައި ދިވެހިން ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އެފުރުޞަތުތައް ދިވެހިންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ބައެއް ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނުލިބޭ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ރިސޯޓުތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ހާއްސަކޮށް މަތީ ފަންތީގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކަށް ކޮލިފައިޑް މީހުން ނުލިބޭކަން އެތަންތަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށްވުރެ، މިފަހަރު ސިނާއަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ރާއިދު
މުސްތަގުބަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެރަށުން އަނެއް ރަށާ ވާދަކުރާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމަށް ޗައިނާވުން އެކަށީގެންވޭ: މައުސޫމް
މާޒީއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މެމްބަރު އީސަ
އެހެން ގައުމުތަކާ ޖައްސާލުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ: ފަރުހާދު
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ.މައުސޫމް އެމްޑީޕީ އަށް
ރައީސް ސާލިހަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ ފަދަ ޗޮއިސްއެއް: ޑރ. މައުސޫމް