ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 16:46
ކުރީގެ އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު
ކުރީގެ އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށްވުރެ، މިފަހަރު ސިނާއަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ރާއިދު
 
ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑަށް ލިބޭ ހުތުރުނަން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަކަށް އަރައިގެންދާނެ
 
ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު މި އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ކޮށްގެން ނޫން

ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށްވުރެ، މިފަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޗެނަލްއެއްކަމުގައިވާ ސީއެންއެން-ނިއުސް18 އަށް ރާއިދު ދެއްވި އިންޓަވިޔުގައި ރާއިދު ވަނީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން، އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަވާފައިވާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރައްވާ މިއީ މުޅި ދިވެހި ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ލަދުވެތި ދަނޑިވަޅެއްކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ "ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިބޯށީގައިވާ ޖަވާހިރު" ކަމާއި މިވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު މި އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ނާޒުކު އިންޑަސްޓްރީއެއް މިވޭތުވެދިޔަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ސިޔާސީ ނުކުރާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާ ފަތުރުވެރިން ހިއްސާ ކުރަނީ 11 އިންސައްތަ ކަމުގައިވިޔަސް، މިއީހަމައެކަނި އިންޑިޔާގެ އެރައިވަލް ނަންބަރަށް ބަލައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. މި މައްސަލާގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑަށް ލިބޭ ހުތުރުނަން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަކަށް އަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖެ" މި ބްރޭންޑަކީ އެތައް އަހަރެއްގެ އަދި އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާފައިވާ ބްރޭންޑެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ވަކި ނަންބަރަކަށް ބަލައިގެން ގެއްލުން އަންދާޒާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ބްރޭންޑަށް ލިބުނު ހުތުރުނަމުން އަރައިގަތުމަށް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވި 2004 ގެ ސުނާމީ އާއި ސަލްޓަންޕާކް ބޮމުގެ ހަމަލާ އަދި ކޮވިޑް19 އިންވެސް ދިވެހިން އަރައިގަތީ މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންވާފަދަ ހަލުވިމިނެއްކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ކުރިމަތިވި މައްސަލަ މިހުރިހާކަމަކަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމެއް ދިވެހިން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ނަމަވެސް މިއަދު އެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ހީނަރުވެ، މިމައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ ލަކްޝަދީޕުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، އެރަށްތަކުގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓުކުރާ ވީޑީއޯއެއް އާއްމުކުރި ހިސާބުންނެވެ. އެވީޑިއޯގައި އެގައުމުގެ ރީތިކަން ބަލައިލަން މީހުން އައުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ނަން ވެސް އެވީޑީއޯގައި ގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިކޮޓް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ކެންޕޭނެއް ފަށާފައެވެ. މިއާއެކު މިސަރުކާރުގެ 3 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ވަރަށް ބޭއަދަބީކޮށް ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައެވެ. މިމައްސަލަ ހޫނުވެ، ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ތިން ބޭފުޅުން ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ދަނީ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް މިފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށްވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިނާއަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއަށް 2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ 3 މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާއިން
ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައްކުރަންޖެހޭ: ރާއިދު
މުސްތަގުބަލުގައި ޓޫރިޒަމް އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ވެރިންނަށް ތިބޭނީ ދިވެހިން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
މާޒީއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މެމްބަރު އީސަ
އެހެން ގައުމުތަކާ ޖައްސާލުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ: ފަރުހާދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1050661 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި