ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 18:21
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
 
ލިބޭ އާމްދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވާނެ
 
ފަތުރުވެރިކަމުން ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ

އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިފައި ވާކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމުން މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ އަސަރުތައް ކުރާކަމަށެވެ.

5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުން ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތައް އިތުރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ފަހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަމުން ދަނީވެސް އެގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން، އެރަށެއްގައި ގެސްޓްހައުސް، ހޮޓެލް، ޑައިވްސެންޓަރު ނުވަތަ އެހެނިހެންވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީފައި ވާކަމަށެވެ. މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގައި މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމުން ލިބޭ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައިމަ، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ އެމީހެއްގެ އާއިލާއާއެކު އުޅެމުން ވަޒީފާ އަދާކޮށް އެހެން ނޫނީ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އާއިލީ ދިރިއުޅުމަކީ، ވަޒީފާގަ އާމްދަނީ ހޯދަން އުޅޭއިރު. އެހެން ނޫނީ ގައުމެއްގަ ސޯޝަލް އިޖްތިމާއީ ވެއްޓެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމަ މިހާރު ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެގެން މިދާ ގޮތުން ވިއްޔާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ. އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގަ ވިޔަފާރި ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެއީ ހޮޓަލެއް، ގެސްޓްހައުސްއެއް އެހެން ނޫނީ ޑައިވްސެންޓަރެއް ހިންގަމުން އަނބިދަރިންނާ، ފިރިދަރިންނާއެކު އުޅެވޭނެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޖެހިޖެހިގެން ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ލިބިފައި ވާކަމަށެވެ. މިއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް މެނޭޖްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ މިސާލަކަށް ބަލާކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖެއަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ލާމަސީލު މިސާލެއްކަމަށާއި، ބެންޗް މާކު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް