ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:26
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
މުސްތަގުބަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެރަށުން އަނެއް ރަށާ ވާދަކުރާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައި
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ މޮޅު ސިޓީ ނުވަތަ ރަށުގެ ލަގަބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވޭ

މުސްތަގުބަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށާއި، އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެންދާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަކީ ބްރޭންޑެއް ކަމަށެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ރަށްތައް ވަކިވަކިން މިދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް އެމަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ މޮޅު ސިޓީ ނުވަތަ ރަށުގެ ލަގަބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާބިލް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެކި ރަށްރަށުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވާދަވެރިކަމާއެކު އެކުވެރިކަން ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޚާއްސަ ކޮންސެޕްޓްތައް ހަދައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލައިރާވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ރަށްރަށުގައި މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ހުރިވަރާއި އެރަށެއްގެ ކޮމިއުނިޓީގެ ކުޅަދާނަކަމާއި މިސާލަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެބޭފުޅުން އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާލާފައި މިހާރު. އެމީހުން ވަކިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ހަދާފައި. އެކި ސަރަހައްދުގެ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މިދަނީ. މޯލްޑްވިސް އޭސްއަ ބްރޭންޑް ގުޑް. އެކަމަކު ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށްރަށުގެ ޓޫރިޒަމް މިފެންނަނީ ކުރިން ރިސޯޓުތަކުގައި އުޅުނު ކުދިން މިހާރު ތަންކޮޅެއް ހަރު މީހުންނަށްވެ، ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާތަން. މުސްތަގުބަލުގައި ކޮންމެ އަތޮޅެއް ވާދަކުރާނެ އެންމެ މޮޅު އަތޮޅޭ ކިޔާފައި. އެންމެ މޮޅު ސިޓީއޭ ކިޔާފަ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެއްގޮތަަކަށް އުފެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް ރަށްތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު ރަށްތަކެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަމާއެކު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން ގައުމުގެ ޓެކްސް ނިޒާމަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް