ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 20:59
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްމާޓް މަގުބައްތިތަކުގެ ސްޕީކަރުތައް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްމާޓް މަގުބައްތިތަކުގެ ސްޕީކަރުތައް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްމާޓް މަގުބައްތި
ތަކުބީރުގެ އަޑާއެކު މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްމާޓް މަގުބައްތިތަކުގެ ސްޕީކަރުތައް ބޭނުންކުރަންފަށައިފި
 
ހައްޖު ދުވަހުން ފެށިގެން އީދު ނިމެންދެން ތަކުބީރުގެ އަޑު އިއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ޗައިނާގެ އެހީގައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުގައި ހަރުކުރި ސްމާޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓްތަކުގެ ސްޕީކަރުތަކުން އަޑުހަރުކޮށް ތަކުބީރު އިއްވަން ފަށައިފިއެވެ.

ހައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރުން ފަހުން ފެށިގެން އެ ލައިޓްތަކުން ވަނީ އަޑު ހަރުކޮށް ތަކުބީރު އިއްވަން ފަށާފައެވެ.

ހައްޖު ދުވަހުން ފެށިގެން އީދު ނިމެންދެން ތަކުބީރުގެ އަޑު އިއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިއީ ސްމާޓް މަގުބައްތިތަކުގެ ސްޕީކަރު ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަޑު ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތަކުބީރު އިއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ:

27 ޖޫން :ހަވީރު 16:15އިން ފެށިގެން 18:00ށް، އަދި ރޭގަނޑު 20:15އިން 22:00ށް.

28 ޖޫން އަޟްޙާ އީދު ދުވަސް: ހެނދުނު 6:00ން ފެށިގެން 7:25ށް އަދި ހެނދުނު 8:15އިން 11:30ށް، މެންދުރުފަހު 14:15އިން 18:00ށް، އަދި ރޭގަނޑު 20:15އިން 22:00ށް.

29 ޖޫން: މެންދުރުފަހު 13:00ން 15:00ށް، އަދި ރޭގަނޑު 20:15އިން 22:00ށް މި ލައިޓްތަކުން ތަކުބީރުގެ އަޑު އިވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަގުބައްތިތަކުން އިވެންފެށި ތަކުބީރުގެ އަޑާއެކު އާންމުން ދަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި މޭޔަރ މުއިއްޒުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި، މިކަމާއެކު މާލެސިޓީ ކައުންސިލް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ކައުންސިލުން މާލޭގައި ޖަހަން ފަށާފައިވާ ސްމާޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓްތަކުގައި ސްޕީކަރު ސިސްޓަމާއި، ފްރީ ވައިފައިއާއި، ޑިޖިޓަލް ލެޑް ސްކްރީނާއި، ސީސީޓީވީ ކެމެރާގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެންސަރު ހަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލުން ދަނީ މި މަގުބައްތިތައް މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ދީނީ އަދި ގައުމީ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމަށް އެކި މެސެޖުތައް ދެމުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ވަނީ މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި، މަޖީދީމަގާއި، ސޯސަންމަގުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން ބައެއް ބޮޑެތި މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް، މާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ޖުމްލަ 22 ގިޑިގެއާއެކު 2224 ބޮކި ހަރުކޮށް ދިއްލާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް