ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 22:05
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް
ޑަބްލިޔުޑީސީ އާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ނުރަނގު ގޮތްތައް މިހާރު ބަދަލުކުރެވިއްޖެ
 
ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
 
ސަރުކާރު ވެސް ޑަބްލިޔުޑީސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބަލާ
 
މިހާރު ރައްޔިތުން ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަނޭ

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިޔުޑީސީ)އާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ނުރަނގު ގޮތްތައް މިހާރު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރެވެނު މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް މާލެސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލެސިޓީގެ ޑަބްލިޔުޑީސީ ރައީސާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރަޝީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ވެސް އަންހެނުން ނެރުމަށްޓަކައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔުޑީސީ ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިނުގަތް ނަމަވެސް މިހާރު ރައްޔިތުން ޑަބްލިޔުޑީސީ ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ވެސް ޑަބްލިޔުޑީސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބަލާ ކަމަށާއި، ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ޑަބްލިޔުޑީސީގެ ދައުރު މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔުޑީސީގެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެންބަރު ފާތުމަތު ޝަހުލާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ޑަބްލިޔުޑީސީއަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ވެސް ބައެއް ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފެއްދި ކަމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިން މީހުން ބަލައިގަނެފައިވަނީ އާއްމުކޮށް އިއްޒަތްތެރިން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ސައިފޮދު އަރުވައި ކުނިކަހަން ނުކުންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި އޭރު ދެކެވެމުން އައީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިގުރާރުވެ 18 ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދީ މީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާތު ބަދަލުކުރަން. އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ބައެއްގެ ތަރައްގީއަށް ނުކުންނަ ބައެއްކަން އެނގޭ މިހާރު.
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެންބަރު ފާތުމަތު ޝަހުލާ

ޝަހުލާ ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔުޑީސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށާއި، ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމަށެވެ. މާލެސިޓީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކާމިޔާބުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް