ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:14
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އިސްމާއީލް އައްޒާމް ވަޖީހު
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އިސްމާއީލް އައްޒާމް ވަޖީހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީ
ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ދަފްރަތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން މުހިންމު: އައްޒާމު
 
އެންމެންނަށް އެއް އަދަދު ދިނުމުން އެންމެ ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އޭގެ ފައިދާއެއް ނުލިބޭ

ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ދަފްރަތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް، އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އިސްމާއީލް އައްޒާމް ވަޖީހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އައްޒާމު ވިދާޅުވީ، އެހީ ފޯރުކޮށްދޭއިރު ބަލާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ދަފްރަތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އައްޒާމު ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ އިނާޔަތް ބޭނުންނުވިނަމަވެސް ދަފްތަރުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން 4000 ވަރަކަށް މީހުން ދަފްތަރަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދަފްތަރު ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ފައިސާގެ އިނާއަތް ދިނުމަކަށް ނޫންކަމަށާއި، މުއައްސަސާތަކުން ދެމުންދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ދަފްތަރު ބޭނުންކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އައްޒާމު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއް އަދަދު ދިނުމުން އެންމެ ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ނުލިބޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިފަހަރު އިނާޔަތްތައް ދޭ ކެޓަގަރީތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ތައާރަފު ކުރެވުނު އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅޭނީ އެފަރާތުގެ ހާލަތަށް ބަލައިގެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހާ ބަލާ މީހާގެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބަލާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ހާލަތަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެންސްޕާއިން މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާންމުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު، އެމީހަކަށް ހައްގުވާ އެއްޗަކުން މަހުރޫމު ނުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒުކަމަށް އައްޒާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޝަރުތުހަމަވާނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ގަވާއިދު
ޑިސްއެބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވައިފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އައު އިނާޔާތްތައް ތަޢާރަފް ކުރުން: އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު!
އެލަވަންސަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 350 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ: އައްޒާމު
މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެލަވަންސް 6،000 ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ އެލަވަންސް މިމަހުން ފެށިގެން ބޮޑުވާނެ: ސަރުކާރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފްތަރު އިފްތިތާހުކޮށްފި