ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 14:06
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް- ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް- ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތް
ފުއްގިރި މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ކްރިކް ރިޒާއަށް ޖާމާވި ޕޭމަންޓަކީ ޔާމީނުގެ ޕޭމަންޓެއްކަމަށް އެނގިފައިވޭ: ޒިޔަތު
 
ޕޭމަންޓް ދިނުމުން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވި
 
ދައުލަތުން ވަނީ ރ ފުއްގިރި މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން އެ ޕޭމަންޓު އެހައި މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި
 
ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އެއީ އެގްރީމަންޓުގެ ބޭރުން އަންނަ ޕޭމަންޓެއް ކަމަށް

ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ނަމަވެސް ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަހުގީގު ފައިލްތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ލިއެކިއުންތައް ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކްރިކް ރިޒާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ވުމާއެކު ދިފާއަށްވެސް އެ ލިއުންތައް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުންވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ލިއުންތައް ދިނުމާމެދު އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދިފާއު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިއުންތައް ސަބަބާއެކު ފާހަގަ ކުރުމުން، ދައުލަތަށް ދޫކުރެވެން ހުރި ލިއުންތައް ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

 އަދި އިއުތިރާޒު ކުރާ ލިއުމެއް އޮތްނަމަ ސަބަބާއެކު އެކަން ދައުލަތުން އަންގާނެކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ މިވަގުތަށް ދޫކުރެވެން ހުރި ލިއުންތައް ދޫކުރުމަށް ދައުލަތަށް އަންގަވާފައެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އިއުތިރާޒެއް އޮތް ލިއުމެއްވާނަމަ، އެ ކަމެއް ދައުލަތަށް ހުށައެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ދިފާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައްވެސް ކަށަވަރު ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތުއެވެ.

ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ޒިޔަތު ވަނީ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީން އަދާ ކުރި ދައުރާ ގުޅޭ ބައެއް ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައެވެ.

ރ ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ލިއުންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދީބު ކަމަށެވެ.

އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ޔާމީނު ދަންނަވައިގެންކަމަށްވެސް އަދީބު ވަނީ ޒިޔަތު ގާތުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ފޯނު ކޯލާއި މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް އެ ވާހަކަތައް ދެކެވުނު ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަދީބާއި ކްރިކް ރިޒާގެ އިތުރުން އިތުރު ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރަތަމަ 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ރަށުގެ އަގު ކަނޑައެޅުއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްްޓަރު ކަމަށާއި، ފަހުން ކްރިކް ރިޒާ މެދުވެރިއަކަށްވެގެން އެ ރަށުގެ އަގު 4 ލައްކަ ޑޮލަރަށް ކުޑަކޮށް، ކްލަސިކް ސިޓީ ހޯލްޑިންގްސް އަށް ރަށް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ސިޓީއެއްވެސް ތައްޔާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެ އަގު މާ ކުޑަކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، ވުމާއެކު، ރަށުގެ އަގު 1.55 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށް އައު ސިޓީއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އަދީބު ދެންނެވިކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް 2 ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، އޭރު ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވާކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭރު ސޮއި ކުރެވިފައި ނުވަނީ ކްރިކް ރިޒާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާން ޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް ޖަމާނުވާތީ އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކްރިކް ރިޒާ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޭމަންޓުކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހުން އެ ޕޭމަންޓް ދިނުމުން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ރ ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އެ ޕޭމަންޓު އެހައި މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އެއީ އެގްރީމަންޓުގެ ބޭރުން އަންނަ ޕޭމަންޓެއް ކަމަށާއި، އެއީ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ޔާމީނަށް އަންނަ ޕޭމަންޓެއްކަމަށް އެނގިފައި އޮތްކަމަށެވެ. ކްރިކް ރިޒާއާއި އަދީބުވެސް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާކަން ޒިޔަތު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ކްރިކް ރިޒާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީވެސް ރިޝްވަތު ދިނުމުގައި މެދުވެރިއަކަށް ވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތް އަވަސް ކޮށްދިނުން އެދި ހުދު ޔާމީނުވެސް މެސެޖު ކުރެއްވިކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ރަށްރަށުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ޔާމީނު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތަށް އިރުޝާދު ދެއްވަނީ ޔާމީނުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ރަށްތަކުގައިކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެން ޤަބޫލު ކުރެވެނީ ކްރިކް ރިޒާއަށް ޖާމާވި ޕޭމަންޓަކީވެސް ޔާމީނުގެ ޕޭމަންޓެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީކަން ޒިޔަތު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
20%
0%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް