ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:12
 ފަލަސްތީން ގެ ރައީސް މަހްމޫދް އައްބާސް އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ފަލަސްތީން ގެ ރައީސް މަހްމޫދް އައްބާސް އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
އަރަބިއަން ބިޒިނަސް
ފަލަސްތީން-ޗައިނާ ގުޅުން
ފަލަސްތީނާ އެކު އޮތް ގުޅުންތައް އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
ޗައިނާ އާއި ފަލަސްތީނަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ރަހުމަތްތެރިކަމެއް އޮންނަ ދެ ފަރާތް

ފަލަސްތީނާ އެކު އޮތްގުޅުންތައް އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޗައިނާ އިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވަންގް ވެންބިން ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ވަންގް ވިދާޅުވީ ރައީސް އައްބާސް އަކީ ޗައިނާ ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އަދި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަރަބި ގައުމުތަކުން މި އަހަރު ޗައިނާއަށް ވަދައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ލީޑަރަކީ މަހުމޫދު އައްބާސްކަމުން، ޗައިނާ-ފަލަސްތީނުގެ ގުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކަން ހާމަކޮށްދޭ ލީޑަރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އާއި ފަލަސްތީނަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ރަހުމަތްތެރިކަމެއް އޮންނަ ދެ ފަރާތް. ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނާއި ފަލަސްތީނު ދައުލަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލައިގަތް އެއް ގައުމަކީ ޗައިނާ. ރައީސް ޝީ އާއި ރައީސް އައްބާސްގެ އަމިއްލަ ވައުދާއެކު، ޗައިނާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ގުޅުން މިފަހަކަށް އައިސް ހަރުދަނާވެ، ޗައިނާ އާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދުގައި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އެކުވެރިކަން ވަނީ އިތުރަށް ރަނގަޅުވެފަ. ވެރިންގެ އިއްތިފާގުން އަމަލުކޮށް ފަލަސްތީނާ އެކު އޮތް އާދަޔާ ހިލާފު ރަހުމަތްތެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވަންގް ވެންބިން

ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލައިގެ އަޑީގައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާފުވެރިކަމާއި އަދުލު އިންސާފުގެ އިތުރުން ސަރަހައްދީ ސުލްހަ އާއި ހަމަޖެހުމަށް ވެސް އަސަރުކުރާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ އިންޞާފުވެރި މަޤްޞަދުގައި. ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އދ.އިން 10 އަހަރު ވަންދެން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ހަނދާނީ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްތައް ފޮނުއްވައި، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް ސިޔާސީ ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފަ. އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޗައިނާއިން ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަށް އަވަސް ތާރީހެއްގައި ފުރިހަމަ، އިންސާފުވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާނެ
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވަންގް ވެންބިން

ރައީސް އައްބާސް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖޫން މަހުގެ 13 އިން 16 އަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް