ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:35
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން
އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ މުޖުތަމައެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
 
އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހަރުކަށި އަދަބު ދީގެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވަމުން ދާ ވަރަކަށް، އިޖްތިމާއީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ
 
މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި އިޖްތިމާއީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި

އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދީގެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަތައް އުފެދުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުން މީހުން ދުރުކުރުމަށް އެ މުޖްތަމައެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި އިޖްތިމާއީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެކި އަތޮޅުތަކުގައާއި އެކި ރަށްރަށުގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުރި މިންވަރު ތަފާތުކަމަށެވެ. އަދި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ބާވަތްވެސް ތަފާތުކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ނުވެސް ނެތޭ ބުނެވޭހާ މަދުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ގޭންގު ކުށްތަކަކީވެސް ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ އިޖްތިމާއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީވެސް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެކި އަތޮޅުތަކާއި އެކި ރަށްރަށުގައި އެކަން އޮތީ އެކި މިންވަރަށް ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވަމުން ދާވަރަކަށް، އިޖްތިމާއީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޭންގު ކުށްތައްވެސް މިއޮންނަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ކުށްތަކަށް ބެއްޔަސް، އަދި މާރާމާރީއާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބެއްޔަސް، މީން ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް، ނުސީދާގޮތުން ގޮސް ހުއްޓޭ އެއް ދިމާލަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހަރުކަށި އަދަބު ދީގެން ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އޮތް އެންމެ މުޖައްރިބު ފަރުވާއަކީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް އުފެދުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުން މީހުން ދުރުކުރުމަށް އެ މުޖްތަމައެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އާއިލީ މައްސަލައާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް އެކި ރަށްރަށުގައި އެކި ވަރު ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ އިތުބާރުހުރި ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބެލުމުން، މުޖްތަމައުގައި އެކަން ފެތުރިފައި އޮތް މިންވަރު ތަސައްވަރުކުރެވޭކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ނައްތާލައި، އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައި ތިބި މިންވަރު ވެސް ވަޒަން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލު ނުކުރެވޭވަރުގެ މައްސަލަތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގަ މިކަމުގެ ހައްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގަ އެބައޮތް. އެ ހައްލު ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބާރެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، ރާއްޖޭގަ މި އޮތް ޖަޒީރާވަންތަ ސިފަ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމުގަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ހިފީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކުން އެބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރުމުން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ރަށްރަށުގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން އިސްނެގުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ރަށެއްގައި ހުރި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް، އެ ރަށެއްގެ ޖަމްއިއްޔާތައް ތެދުވުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިދެންނެވިފަދަ އިޖްތިމާއީ ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތް ދޭ ޖަމްއިއްޔާތައް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ އެބަހުރި. މިރޭ އެވޯޑް ހާސިލުކުރާ އޭޖްޑް ކެއަރ މޯލްޑިވްސްއަކީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދަރުމަވެރި ޖަމްއިއްޔާއެއް. ކެއަރ ސޮސައިޓީއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ކުދިންގެ ހައްގުގަ ވަކާލާތުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް. ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނާ ގާލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނަކީވެސް ހަރުދަނާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމުގަ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ދެ ޖަމްއިއްޔާ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އެކި ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާތައް މާލެއާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށެއްގައި ހުރި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ރަށެއްގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަގުސަދުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނުން މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި، ތައުލީމީގޮތުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކުން ހަގީގީ އުފާވެރިކަމެއް ހާސިލުވާނީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުޅެން ބޭނުންވާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމާއި ދެކެން ބޭނުންވާ ސުލްހަވެރި ވެށި، އަދި ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ހިނިތުންވުން ގުޅިފައިވަނީ މައްސަލަތަކާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، އެކަމާމެދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ވިސްނައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޑރ. މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން: އިއާދު
މާޒީން ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް، އެދުވަސްތައް ނުގެނައުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝެއިހް އިލްޔާސް
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ސޯޝަލް ހެލްތު އަދި ސޯޝަލް ސާވިސް ސެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ރައީސް ސާލިޙުގެ އިލްތިމާސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް؛ ޤައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނަ ނެދޭތި!
އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހުނު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު