ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 04:45
ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް
ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް
އެމްސީއެސްއިން އައިސީއާރްސީއާ ގުޅިގެން "ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް" ހިންގައިފި
 
ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ބައިވެރިންނަށް ޖަލު ހިންގުމުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކު ޢިލްމު އުގަނނައިދިނުން
 
އެކި ޖަލުތަކުން ޖުމްލަކޮށް މިޑްލް-މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ 20 އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) އާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް” މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގަފިއެވެ.

ޖޫން 6ން 7ށް ހިންގި މި ވޯކްޝޮޕްގައި އެކި ޖަލުތަކުން ޖުމްލަކޮށް މިޑްލް-މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ 20 އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު އާޞިފްއެވެ.  

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭސީޕީ އާޞިފް ބައިވެރިންނާ މުޙާތަބްކުރައްވަމުން ފާހަގަކުރެއްވީ މިޑްލް މެނޭޖަރސްގެ މުޙިއްމުކަމާއި އެފަދަ މިޑްލް މެނޭޖަރުން އުފައްދަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ. މަންޑޭލާ ރޫލްސް، ބެންގްކޮކް އަދި ހަވާނާ ކޮންވެންޝަންގެ މުހިއްމު ކަންކަމާއި ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕްއިން ކިޔައިދިން ކަންތައްތައް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭސީޕީ ނަސޭހަތްތެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި އައިސީއާރްސީ ފަދަ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން އެމްސީއެސްއާ މެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، އައިސީއާރްސީއަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ބައިވެރިންނަށް ޖަލު ހިންގުމުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކު ޢިލްމް އުގަންނާދިނުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސް، ބެންގްކޮކް އަދި ހަވާނާ ކޮންވެންޝަން ކިޔައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިންނަށް ހާލަތްތަކުގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާފަދަ މެނޭޖްމަންޓް އޮޕްޝަންތައް ކިޔައިދީ، ޤައިދީންގެ އުޅުން ދޭހަވާނެ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނުންތައް ބެހެއްޓުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އުޅުމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތްތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ވޯކްޝޮޕްގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރޭގައި ދި އައިސީއާރްސީ އެޕްރޯޗް ޓު ޑިޓެންޝަން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އެންޑް ނޯމްސް، އޯވަރކްރައުޑިންގ، އޮރިއެންޓޭޝަން (ރޫލްސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް) ފަދަ މޮޑިއުލްތައް ހިމެނެއެވެ.

އައިސީއާރްސީގެ ފަރާތުން މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްގެންދެވީ މީޒް. ލިންޑާ ގާވުޑް-ފިލްބާޓް، ޕްރިޒަން ސިސްޓަމް އެޑްވައިޒަރއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް