އައްޑޫ ސިޓީ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 12:53
އައްޑޫސިޓީގައި ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމުން
އައްޑޫސިޓީގައި ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
އައްޑޫސިޓީގެ ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
އައްޑޫސިޓީގައި ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި

އައްޑޫސިޓީގައި ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާ އެތަނުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި ދެމެދު މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ދެ މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އެއީ ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމަށެވެ. މި ދެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 15 އާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement

މިދެ މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯ، ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، ބިޒްނެސް މެނޭޖްމަންޓް/ބިޒްނެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ އިން ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން ހިމެނޭއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި ދެމެދު ވެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގާތުން ބަލައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް