ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 15:31
ރައީސް އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި
 
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވި
 
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައި، އަދި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތްވެސް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ، އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ދުނިޔެއަށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ވަރުގަދަ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދުގެ މައި މަރުކަޒަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެގޮތުން، ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫއުވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފައްޓަވައިދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ހަދަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދާގޮތްވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ވަކިވަކިން ބައްދަލު ކުރައްވައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއާގުޅޭ މުހިންމު ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ހުންނަ، ވިލުނު ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތްވެސް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ހިތަދޫގައި ހުންނަ މައި ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދުގެ މައި މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުވެ، އޭގެ އެތައް ގިނަ ފައިދާއާއި މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް