ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 19:36
މެމްބަރު އަސްލަމް
މެމްބަރު އަސްލަމް
ގަން އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ގަމަކީ ރާއްޖޭގެ މުގޫ، ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ގަން ތަރައްގީކޮށްގެން - އަސްލަމް
 
ގަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ސާލިހާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށް
 
މި ސަރުކާރުން ތަރައްްގީނުކުރާކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދަނީ ފިތުނައިގެ ވާހަކަތައްކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި

ގަމަކީ ރާއްޖޭގެ މުގޫކަމަށާއި ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ގަން ތަރައްގީކޮށްގެން ކަމަށް، އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ގަމަކީ އައްޑޫގެ އިގްތިސާދުގެ މައި ތަނބު ކަމަށެވެ. ގަމަކީ ރާއްޖޭގެ މުގޫކަމަށް ސިފަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގަމަކީ އައްޑޫގައި އެންމެ ފެން ހެޔޮ އަދި މުޑުވައް ރަނގަޅު ރަށްކަމަށެވެ. އެއީ އިނގިރޭސީން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ތިބުމުގެ މާ ކުރީއްސުރެ މުހިންމު ތަނެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮތް ގަމަކީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންނަމަ ކޮންމެހެންވެސް ތަރައްގީކުރަން ޖެހޭ ތަނެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސީން ރާއްޖެއިން ފޭބިއިރު އެތަނުގައި ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެތަކެތި ގަމުން ބޭރުކޮށް އެހެން ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައިވާކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އޭރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ގަން ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ވަށައިޖެހޭގޮތަށް އެކަން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއާޕޯޓް ނިމުމާއެކު ޓޫރިސްޓް އެނދުތައް ތަރައްގީކުރުން މުހިންމުކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ހިންގަނީ ރަނގަޅު އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖެނެރޭޓަރ ހުރި، 2.4 މެގަވޯޓު. އެ ޒަމާނުގަ މުޅި އަތޮޅަށް ރީތިކޮށް ކަރަންޓު ދެވޭ. މިތަނުން ކޭބަލް އަޅައިގެން އަބޫހެރައަށް ނެރެފަ އޮތީ. މިތަން ހަމަ ވީރާނާވާތަން ފެނުނީ. މި ތަނުގަ ހުރި ވަސީލަތްތައް އައްޑޫއިން ބާލައިގެން ގެންދިޔައީ.
އަސްލަމް

ގަން މިހާތަނަަށް ހިންގާފައިވަނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އައްޑޫއަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަންކެޑެ މަޝްރޫއާއި އެނޫން މަޝްރޫއުތައްވެސް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްްގީއަށް ވިސްނައިގެން ކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރުން ތަރައްްގީނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދަނީ ފިތުނައިގެ ވާހަކަތައްކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ގަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު، ވީ މުރަލީ ދަރަންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިނގިރޭސިން އައްޑޫގައި ތިބެގެން އައި ތަރައްޤީ އަށް ވުރެ މާބޮޑު ތަރައްްޤީ މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވޭ - އަސްލަމް
"އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ޚިދުމަތުގެ ފިކުރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ، އައީ ކުރިއެރުން"
ރައީސް ސާލިހަކީ ފޮޓޯ ނަންގަވާ ކަންކަން ދައްކަވަން އުޅުއްވާ ރައީސެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާ ރައީސެއް: އަސްލަމް
"އެމްޑީޕީ އެކެއްގެ ފަހަތުން ނުދުވާނެ، މިއީ ރޫޅޭގޮތަށް އޮތް ޕާޓީއެއް ނޫން"
ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި، ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓު އިންތިހާއަށް ދިގު: އަސްލަމް
ރައީސް ޞާލިހަކީ އިކޮނޮމީ ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ލާމަސީލު ނަމޫނާ ވެރިއެއް: އަސްލަމް
ތިމާ ތާއީދުކުރާ މީހާއަކީ ވަގަކަށްވުމުން ދެން ތިބޭ އެންމެންނަކީ ވަގުންނަށް ވާކަށް ނުޖެހޭ: އަސްލަމް
އިޙުލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާމެދު ފުކެއްގެވެސް ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފަރާތުން ނުފެންނާނެ: އަސްލަމް