ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 16:53
ާދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ތުރުކީ
ާދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ތުރުކީ
ތްރިލޮފީލިއާ
ދަރަނި
ޗުއްޓީއަށް ވެސް ދަރައި ވިކިގެން!
 
ލޯނު ނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުން ފެޝަނަކަށް ވަނީ ވެފައި
 
ދިވެހީން، ލޯނު ނަގައިގެން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރޭ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރުން މަތީގެ ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮންމެ ވެސް ގޮތަކުން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މީހެކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އާއްމުކޮށް ދަރަނިވެރިވެގެން މީހުން ގަންނަނީ ފޯނާއި ސައިކަލާއި ގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމެއް ކުރުމަށް އަމިއްލަ އަތުގައި އެ ފައިސާ ނެތް ހާލަތެއްގައި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ނަގައެވެ. ނަމަވެސް މިއާދަތައް ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިތުރުވެގެންގޮސް މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ދަރަނިވެރިވެގެން ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އެކި ޤައުމުތަކަށް ގޮސް އުޅުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭނީ އަމިއްލަ މާލީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޗުއްޓީއަށް އެކި ޤައުމުތަކަށް ދިއުން "ޓްރެންޑް" ވެ އެ ވެސް ލޯނު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނީއެވެ. ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ޗުއްޓީއަށް ބޭރު ޤައުމަކަށް ގޮސްލަން ލޯނެއް ދެއެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް މިގޮތަށް ލޯނު ނަގަނީ ތިމާއަކީ ފުދިގެން އުޅޭ މީހެއްކަން އެހެން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިމާގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މި ބޭނުމުގައި އަހަރަކު ދެތިން ފަހަރު ޗުއްޓީ ހަދާލަން ލޯނު ނަގާ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ޗުއްޓީއަށް ބޭރު ޤައުމަކަށް ދިއުމަށް ވަރަށް ފައިސާ ޚަރަދުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ލޯނެއް ނެގުން އެވަގުތަށް ފަސޭހަ މަގަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދިގުރާސްތާގައި ތިމާއަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ވެގެންދާނެ އެއްޗެއްކަން ދަންނަން އެބަޖެހެއެވެ.

Advertisement

ޗުއްްޓީ ލޯނު ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައި 20,000 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ދައްކަން ހޭދަވާ މުއްދަތާއި އިތުރު އިންޓްރެސްޓާއެކު އޭގެ ދެގުނަ ނުވަތަ ތިން ގުނަވެސް ދައްކަން ޖެހިދާނެއެވެ. ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިން 1000 ރުފިޔާ އެކަމަށް ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެންމެ 5 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށް ކުރިއަށް އޮތް 2 ނުވަތަ 3 އަހަރު ދުވަހަށް ދަރަނިވެރިވީއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ އަމިއްލައަށް ރައްކާކުރާނަމަ ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރެވޭ މުއްދަތަށްވުރެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ދަރަނިވެރިނުވެ, ހަމަޖެހުމާއެކު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލާނެ ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ހުންނާނެއެވެ.

ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި ކޮންމެ އެއްޗެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހޯދަން އުޅެ, މިއަދު ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ދަރަނިވެރިވުން މިވަނީ "ފެޝަނަކަށް" ވެފައެވެ. ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މި ވިސްނުން ބަދަލުވާން ޖެއެވެ. ދަރަންޏަށް ތަކެތި ނެގުމަށްވުރެ އެ ފައިިސާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. އެއީ މުސްތަގުބަލުގައިވެސް ތިމާއަށް ފައިދާ އޮތީ އެ ރައްކާ ކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް ދަރަންޏެއްގައި ނުޖެހި އަމިއްލައަށް އެކަމެއް ކުރެވޭނީ ކުރިން ރައްކާކޮށްފައި ހުރުމުން ކަމަށްވާތީއެވެ.

ދަރަނި ނެގުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދަރަނި ނުދައްކާ މަރުވުމުން، ދަރަނި ދެއްކެންދެން އެމީހެއްގެ ފުރާނަ ދާންވީ މަގާމަށް ނުދާނެ ކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދަރަންޏަށް ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ ނުނަގައި، ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެނަމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދަރަނި ނުނެގުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
22%
4%
13%
9%
4%
48%
ކޮމެންޓް
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 19:35
DIDI
ރާއްޖޭގަ އެކަނި މުސާރައިން ރައްކާ ނުކުރެވެނި، ދެން ވާނީ ދަރަނި ދޯ
31 މެއި 2023 | ބުދަ 03:33
ނީޗަން
ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް! ރިބާއިން ފުރިގެންވާ ލޯނުތައް ނެގުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ! ލޯނުތައް ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ! ވިޔަފާރިތަކަށް ނަގާ ލޯނުތަކާހެދި ވެސް ބޮޑަށް ކުރަނީ ގެއްލުން!!