ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 10:45
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައިވާ އެއަރ ފްރަޔަރ
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައިވާ އެއަރ ފްރަޔަރ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ފީޗަރ
ދައްތަގެ އެއަރ ފްރަޔަރ ހިފައިގެން ދައްތަ ހޯދަން ދުއްވާތާ 17 ދުވަސް
މިއީ ރޯދަ އަށް 2 ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅުވުނު ޒިންމާއެއް
އެ ދައްތަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަނީ ކުރަމުން
އެއަރ ފްރަޔަރގެ ވެރިފަރާތުން 9968418ށް ގުޅުމަކީ އޭނާގެ ނުހަނު ބޮޑު އެދުމެއް

ދިވެއްސަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ. އޭނާއާ ދިމާވި "ދައްތައެއްގެ" އެއަރ ފްރަޔަރއެއް ހިފައިގެން ދައްތަ ފެނޭތޯ ދުއްވާތާ 17 ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަނީ އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަކީ އޭނާއާ ދިމާވި ދެކެފަރިތަ، ނަމަވެސް ނަމެއް އަދި އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭ ދައްތައެކެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ދައްތައަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަން އިނގޭނެއެވެ.

އެ ދައްތަ ވަނީ ބިންމާ ހުންނަ މަގުން ޖަނަވަރީ މަގު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މަގަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އެދި އޭނާއާ އެއަރ ފްރަޔަރެއް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެމީހާ ކިޔާދިން ގޮތުގައި އޭނާއާ އެކު މަޖީދީ މަގުން އޭޑީކޭ އާއި ހަމައިން ވެސް އެ ދައްތަ ދުއްވާ ސައިކަލުން އޭނާއާ އެއްވަރަށް ދިޔަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަގު ކުރިމަތީ ހުންނަ މަގުގެ ކަންމަތީ މަޑުކޮށްގެން 45 މިނެޓު ވީ އިރުވެސް އެ ދައްތަ އޭގެ ފަހުން ނުފެނުނުކަމަށް އެމީހާ ބުނެއެވެ.

އެހިސާބުން އެ ދައްތަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނާ މުޅި އެ ހިސާބުގައި ދުއްވައެވެ.

އަދިވެސް އެ ދައްތަ ނުފެނެއެވެ.

އޭނާ ކިޔާދީފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ރޯދަ އަށް 2 ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅުވުނު ޒިންމާއެކެވެ. މީހެއްގެ އަގުބޮޑު މުދަލެކެވެ. އަމާނާތެކެވެ.

މިހާރު ދައްތަގެ އެއަރ ފްރަޔަރ ހިފައިގެން ދައްތަ ހޯދަން ދުއްވާތާ 17 ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އަދިވެސް ދައްތައަށް އެ މުދާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަވާލުކުރުންކަމަށް އޭނާ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިނެވެ.

އޭނާ އެކަން މީސްމީޑިޔާގައި ހިއްސާ ކޮއްލީ ވެސް އޭގެ ވެރި ފަރާތާއި ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެއަރ ފްރަޔަރގެ ވެރިފަރާތުން 9968418ށް ގުޅުމަކީ އޭނާގެ ނުހަނު ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ދައްތައަށް މި ތަޖުރިބާ ސިފަކުރެވުނު ގޮތެއްވެސް އަދި ނޭނގޭތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް