ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 12:10
ހޯމަ ދުވަހު ޓްރީ ޓޮޕްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހޯމަ ދުވަހު ޓްރީ ޓޮޕްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ފަރޓިލިޓީ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމް
ނޭޝަނަލް ފަރޓިލިޓީ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން: ރައީސް ސާލިހު
 
މި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އަންނަ މަސައްކަތަށް، ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ
 
ރާއްޖޭން ބޭރުން މިފަދަ ފަރުވާތަކަށް ކުރާ އެތައް ޚަރަދެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ
 
ނަފްސާނީ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ނޭޝަނަލް ފަރޓިލިޓީ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ސަރުކާރުން ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ، ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވާ ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވި ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާއާ ބެހޭ ޚާއްސަ ކްލިނިކް މިއީ ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފަށާ ފަރުވާއަކަށް ވިޔަސް، މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފަރުވާއެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް ފެށުމުން ހާސިލުލުވާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކީ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގޮސް، ވަޒީފާއިން ވަކިނުވެ ނުވަތަ ނޯޕޭލީވް ނުނަގައި، އަދި އާއިލާގެ ކައިރީގައި ހުރެގެން، ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދަޅުވީ މިހާތަނަށް މި ޚިދުމަތް ހޯދަން ޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން، އެ ފަރުވާ ހޯދާ ދެމަފިރިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ތަކުލީފުތައް އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މި މަރުކަޒާ އެކު، އެ ހިތްދަތިކަން ވެސް ފިލައިގެން ގޮސް، ފަރުވާ ހޯދާ ދެމަފިރިންނަށް، ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވި، އާއިލާއަށް ހިނިތުންވުން ލިބުމަކީ، އެންމެންގެ ވެސް އުންމީދު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، ނަފްސާނީ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ވެސް ގާއިމުކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އަދި ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާއާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ކްލިނިކެއް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަކީ، އެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް، މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ވަރަށްބޮޑު ހަދިޔާއެއް. އަދި އަލަށް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށްޓުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދިން ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ޓްރީ ޓޮޕުން ތައާރަފްކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ނެތް ސިއްހީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަލަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ހޮސްޕިޓަލުން ގާއިމްކުރި ފެމިލީ މެޑިސިން ކްލިނިކަކީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި މިބާވަތުގެ ހަމައެކަނި ކްލިނިކް ކަމަށެވެ. އެންމެ ތުއްތުކުދިން ފެށިގެން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެސް އެ ކްލިނިކުން އަންނަނީ، އާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާއިން މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޢުމުރުން މިވީ އަދި އެންމެ ފަސް އަހަރު. އެހާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ވެސް، މި ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައިފި. އެއީ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށްގެންނެއް ނޫން. އެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ، ބަލިމީހުންނާ މެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަން، އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ރަޙްމަތްތެރި ވައްޓަފާޅި. މިއަދު މި ހުޅުވާ ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން، މި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޤްބޫލުކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެންދާނެކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއްނުކުރަން. މިއީ މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަށާ ފަރުވާއަކަށް ވިޔަސް، މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައި އޮތް ފަރުވާއެއް. ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލައި، ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރޭ. ވަރަށްބޮޑު ޤުރްބާނީއެއްވޭ. ބައެއްފަހަރު ތިން ލައްކަ، ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރޭ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި، ޓްރީ ޓޮޕުން ދައްކަނީ ވަރަށް ރީތި ނަމޫނާއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވަރަށް ދުރު ވިސްނުމެއް ޓްރީ ޓޮޕުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލައަކީ، މުޅި މިސަރަޙައްދުގައި ވެސް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މި މައްސަލަ އެބައޮތް. ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ދަރިމައިވާ ނިސްބަތް ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވަމުން. އައި.ވީ.އެފް.ގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ދިވެހިންގެ ޢަދަދުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެންދޭ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ސަރުކާރުން ތައާރަފު ކުރުމަށް ތައްޔާރަވަމުން އަންނަ ނޭޝަނަލް ފަރޓިލިޓީ ކެއަރ ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކުރުމަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކަމަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންތެރި ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިފަަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ފެށުމުން، ރާއްޖޭން ބޭރުން މިފަދަ ފަރުވާތަކަށް ކުރާ އެތައް ޚަރަދެއް ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވި އޭގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ކުރާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަކީ ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ކާބޯތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްތޯ، ނޫނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްތޯ ވެސް ދެނެގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ މޫ އޮތީ ކޮން ހިސާބެއްގައިކަން ދެނެގަނެވުމުން، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ އެ ސެންޓަރު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު މި ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައިތިބި ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާތައްލިބޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް