ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:26
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިވީއެފް އުސޫލު
އައިވީއެފް އުސޫލަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމަށް ފުރަގަސްދީގެން، ސިޔާސީ ވަކި މަންފާއެއް ޙާސިލުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލެއް: އެމްޑީޕީ
 
އީސަ ވަނީ އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

'އައި.ޔޫ.އައި" އަދި "އައި.ވީ.އެފް" ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަންފާއެއް ޙާސިލު ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވީ، އައިވީއެފްގެ ޚިދުމަތަށް ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެމްޑީޕީން އިސްނަގައިގެން މަޖިލިސް ތެރެއިން ކުރަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ޤަރާރު ހުށަހަޅައި، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މަޖިލީހާއެކު މި މަސައްކަތް އޭރު ފެށިފައި އޮތްކަން އީސަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އާންމުކޮށްފައިވާ އައި.ޔޫ.އައި އަދި އައި.ވީ.އެފްގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލަކީ ބަލައިގަނެވޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެކޮޅުޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށްވެސް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާއިރު އިންސާނިއްޔަތުކަމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އުސޫލު އޮތްގޮތުން، މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަންފާއެއް ޙާސިލު ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސަ ވަނީ އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އިންސާނިއްޔަތުކަމަށް ފުރަގަސްދީގެން ހަދާފައިވާ އުސޫލެއްކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންވެސް އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.  

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރެވިފައިވާ "'އައި.ޔޫ.އައި" އަދި "އައި.ވީ.އެފް" ގެ ފަރުވާތައް އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު" ގެ ދަށުން އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ އެހީ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އާސަންދަ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް "އައި.ޔޫ.އައި"ގެ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ، ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޕެނަލްކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް، މިކަމަށް ސްކީމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ޖުމްލަ 3 (ތިނެއް) ފަހަރަށް ކަަމަށެވެ.

އަދި ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2024 ވަނަ އަހަރު "އައި.ވީ.އެފް"ގެ ފަރުވާއަށް އެހީ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 100 ދެމަފިރިންނަށް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
މުސްލިމުން ނެތިކޮށްލަން ބޮސްނިއާގައި ހިންގި ގަތުލުއާއްމު ރައީސް މުއިއްޒަށް އޯކޭވިޔަސް އެކަން ދިވެހި މުސްލިމް ރައްޔިތުންނަށް އޯކޭ އެއް ނުވާނެއެވެ!
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ވައުދުފުޅު ރައީސް އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
އެތައްހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރާލި ބޮސްނިއާ ގަތުލްއާންމު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ރޮގުން ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ