ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 12:45
ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ފުރަވީރުންގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ފުރަވީރުންގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖޭޕީގެ ކެމްޕެއިން
ޖޭޕީއަށް ޒުވާނުން އިތުބާރުކުރުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި
ޖޭޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ހަދާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
މުސްތަގުބަލުގައި ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ޒުވާނުން އިތުބާރުކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިމަހުގެ 25ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ވަނީ ފުރަވީރުންގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް މީހުން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފޯމް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތާ ގުޅޭގޮތުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެޕާޓީއަށް ޒުވާނުން އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށެވެ. ފުރަވީރުންގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅުނު 2023 މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެއްފަހަރައި ގިނައަދަދެއް ފޯމް ހަވާލުކުރެވުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ޒުވާނުން ޚާއްސަކޮށްގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށާއި، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އެޕާޓީން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

ބޮޑުބެރާއި ނެށުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ހަދާނެކަމަށެވެ. އެ މަގުސަދު ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާސިމް ވާހަދަކުރައްވަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފައްޓަވާފައިވާއިރު، ޖޭޕީއަކީ މިސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެކެވެ. އެ ޕާޓީގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ މިސަރުކާރުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައިވެސް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް، މިސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ބުނިނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވެފައި ނުވާނަމަ ފިޔަވަޅު ނާޅާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް