ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:19
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް --
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް --
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ޓިކެޓް ދޭނީ މައުލޫމާތާއި ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުން
 
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 26 ޑިސެމްބަރު 2023
 
މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ، އެކަމުގައި ގާބިލުކަން ހުރި އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޝަރތުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 26 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ވަނަވަރާއި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މ. ކުނޫޒުގައި ހުންނަ މައިމަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖޭޕީން އެދެއެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފޯމު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ޖޭޕީން ބުނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑެސީ ކަށަވަރުވާނީ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަމާއި ގާބިލުކަން ބެލުމަށްފަހު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުން ވަޒަންކޮށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެވޭގޮތަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭގޮތަށެވެ.

މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި ޖޭޕީ ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ ދެ މެންބަރުންނެވެ. އެއީ މާމިގިލި ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް