ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:05
އައިޔޫއެމްގެ ގްރެޖުއޭޝަން
އައިޔޫއެމްގެ ގްރެޖުއޭޝަން
ރައީސް އޮފީސް
ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް
ސައުދީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް 350 އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު
 
ސައުދީގެ ކޮންމެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުންވެސް ކިޔެވޭނެ
 
މިއީ ފުލީ ފަންޑެޑް ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކިޔެވުމަށް އެ ޤައުމުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް 350 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ސްކޯލަރޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ކޮންމެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ސްކޯލަރޝިޕަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓާއި މީޑިއާ ދާއިރާތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް ސްޓަޑީސް އާއި ލޯ ސައިންސެސް އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި ސޯޝަލް ސައިންސެންސް އާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ޕޮލިޓިކްސް އާއި އިންޖިނިއަރިން އާއި އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި އަރަބި ބަހާއި އެކި ޤައުމުތަކުގެ ބަސްތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ސައުދީ އެމްބަސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ދާއިރާތަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އާއި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

ސައުދި އަރަބިއްޔާއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތަކެއް ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. އެގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުޒަކުތައް ވަޒަންކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ "ކިއު އެސް" އިން މިއަހަރު އެކުލަވާލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 100 ޔުނިވާސިޓީގެ ލިސްޓުގައި އެ ޤައުމުގެ 27 ޔުނިވާސިޓީ ހިމެނެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން އަންނަ 15،700 ޔުނިވާސިޓީއެއް ހިމަގައިގެން ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާ ލިސްޓެކެވެ.

ސައުދީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަލު ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ކިންގް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔުނިވާސިޓީއާއި، ކިންގް ފަހުދު ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޕްޓްރޯލިއަމް އެންޑް މިނެރަލްސް އާއި، ކިންގް ޢަބްދުﷲ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، އިމާމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން ފައިޞަލް ޔުނިވާސިޓީ ފަދަ ޔުނިވާސިޓީތައް ހިމެނެއެވެ.

ސައުދީއަކީ މިހާރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ ޤައުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް