ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:47
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކުރުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކުރުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި
 
ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކި ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ
 
މި ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނނާއަތުގައި ހުރި ކަންކަން ހައްލުކުރަން މަަސައްކަތްކުރާނެ
 
މިއީ 2023 އިން 2027 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެއް

ދިވެހިރައްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެމްއެންޔޫގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ޕްލޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކެ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލްއެވެ.

މިއީ 2023 އިން 2027 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މިޕްލޭންގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ވިޝަން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ. މި ޕްލޭން އެކުލަވަލުމުގެ މަގުސަދަކީ މަޝްވަރާއާއި ދިރާސާގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގްބަލް ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ދެމެހެއްޓެނވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކަށް ބިނާކޮށް، މުޅި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ރާވައި, މީހުން ބިނާކޮށް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މި ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާއިރު މި ޕްލޭގައި 2 ވޮލިއުމެއް އެކުލެވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް 15 އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިހިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޑރ. ނައުޝާދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން މި ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށެވެ. މިގޮތުން ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހިމެނޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެންގުޅޭ ވިޝަންއާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި ޕްލޭން ވެގެންދާނީ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާ ހިއްސާކޮށް ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ކަމަށާއި ޕްލޭން ލޯންޗުކުރުމާއެކު މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ނައުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ އަލީ ވަހީދެވެ.

އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އަލަށް އެކުލަވާލާ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ ބޭނުމަކީ، ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުންކަމަށެވެ.

އޭޑީބީގެ އެހީއާއެކު މި މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގައި ޖުމްލަ 10 ކޮންސަލްޓެންޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 ކޮންސަލްޓެންޓުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކޮންސަލްޓެންސީގެ އުސޫލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް