ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:03
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގްގެ އިންޒާރެއް: ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޚަރަދު ނުކޮށްފިނަމަ ޗެލްސީ އަށް ދިމާވި ހާލަތު ދިމާވެދާނެ!
 
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައިކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް

ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފައިސާ ޚަަރަދު ނުކޮށްފިނަމަ، ޗެލްސީ އަށް ދިމާވި ޙާލަތު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑު ވިއްކާލުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، ކުލަބާ ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ، ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތްތަކަކާއެކު ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަމަކަށް ފައިސާ ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަން ވާނެ ކަމަށާއި، ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައިކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށާއި، ނޫން ނަމަ ކުލަބަށް ދިމާވާނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް މިފަދައިން ޖަވާބު ދިނީ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ގުޅުވައިގެންނެވެ. ނޫސްވެރިޔާގެ ސުވާލަކީ ކުލަބުގެ ވެރިން ބަދަލުވާ ހާލަތުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ޗެލްސީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ބުނެވޭނެތޯ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ވަނީ ޔުނައިޓެޑު މިހާރު އޮތް ހާލަތުގެ މައްޗަށް ވެސް ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑު މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ސީޒަނުން ޔުނައިޓެޑު ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. އެގޮތުން ސީޒަން ނިމުމާއެކު އެކަންކަން ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަަމަށާއި، އެއަށްފަހު އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުން ވަނީ ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކައިގެން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ހާސިލްކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، ގިނަ ޓީމުތަކެއް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑަށް ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮވެވެނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތުން ކަަމަށެވެ. އެކަމަށް މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ޗެލްސީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ޔަގީން ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
60%
0%
0%
40%
0%
ކޮމެންޓް