ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:09
މެޑަލިން ބެތް މެކެއިން
މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުން
16 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު މެޑަލިން މެކެއިން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އާ ކުރިއެރުމެއް؟
 
އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް މެޑަލިން މެކެއިންގެ ނިޝާނެއްވެސް ފެނިފައެއް ނުވޭ
 
މެޑަލިން މެކެއިންއަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ، އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ޕޯޗުގަލްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މެއި 3، 2007 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ގެއްލުނު ހިސާބުން

12 މެއި 2003 ގައި އުފަންވި މެޑަލިން ބެތް މެކެއިން ނުވަތަ މެޑަލިން މެކެއިންގެ ނަން އަޑު އިވިފައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެ ނަމާ ބައްދަލުވެފައި ނުވާ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މެޑަލިން މެކެއިންއަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ، އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ޕޯޗުގަލްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މެއި 3، 2007 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ގެއްލުނު ހިސާބުންނެވެ. އޭރު މެޑަލިން މެކެއިންގެ ޢުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާއަކީ، އަދުގެ ޒަމާނީ ތާރީޚުގައި މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެންމެ ގަދައަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ޚަބަރޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް މެޑަލިން މެކެއިންގެ ނިޝާނެއްވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޖަރުމަނު ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ އަނެއްކާވެސް މެޑަލިން މެކެއިންގެ ނަން، މީޑިއާގައި ގަދަވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މެއި 23 ވަނަ ދުވަހު ޕޯޗުގީޒު ފުލުހުން ތައްޔާރު ވަމުން އެ ދަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ސަރަޙައްދު ބަލާ، ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. މިއީ އެތައް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައަށް، އަމަލީ ސިފައެއްގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ.

މީޑިއާއާ ވާހަކަދެއްކެވި ފަޔަރ ބްރިގޭޑްއަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ހާއްސަ ކޮށްފައި ވަނީ މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ކަމަށް ބަލާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށު ރިސޯޓް ސަރަޙައްދުން ފެށިގެން 50 ކިލޯމީޓަރު އެއްގަމަށް ވާ ދެކުނުގެ ހިސާބުގަނޑެވެ.

ތަޙުޤީޤުތަކުގެ މަޢުލުމާތު އެނގޭ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރޒްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންއެކެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކީ، ޖަރުމަނުވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ، ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރ ނަމަކަށް މީހެއް ކަމަށް ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. 

Advertisement

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނުމަށް ޕޯޗުގަލްގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖުޑީޝަލް ފުލުހުންވެސް އިންކާރު ކޮށްފައި ވާ އިރު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިވަގުތު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ރޮއިޓަރޒްއިން ޚަބަރު ދެއެވެ.

ތަޙުޤީޤުތަކާ ބެހޭ މަޢުލުމާތު އެނގޭ އެހެން މަސްދަރަކުން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި، މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުން މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަކީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއްގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި ޑްރަގްގެ ޑީލް ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައި ވާ ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރ މި ވަގުތު ޖަލުގައި ހުރީ، މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ސަރަޙައްދުގައި، 72 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން މަރުވެފައި ވާ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަރުމަނު ފުލުހުން ޢިއުލާން ކުރީ ޖޫން 2020 ގައެވެ. އެކަމުގައި ޒިންމާ ވާ ފަރާތަކީ ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަށް ވުން ގާތް ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނި ނަމަވެސް، އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަދި މިހާތަނަށް ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގައި ތުހުމަތު އަމާޒުވާ މީހުންގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޯޗުގީޒް ފުލުހުން ސުވާލު ކުރި ބަޔަކީ ކެޓްއާއި ގޭރީ މެކެއިންއެވެ. އެއީ މެޑަލިން މެކެއިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުމެއް އެކަމުގައި އެކުލެވޭ ކަމަށް ބާރުދޭ ހެކި ސާފުވާން ނެތިގެން، ޖެހިގެން އައި 2008 ވަނަ އަހަރު، އެ ތަޙުޤީޤުތަކުން އެ 2 މީހުންވެސް މިންޖުވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޭޓްއާއި ގޭރީ މެކެއިން ދަނީ، މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާއަށް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް، އެކި ގޮތް ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި