ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 10:43
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް
ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާއަތަށް ބަދަލެއް
 
ޓެރިފް ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ ކުށްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ 541 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
 
ލިޔުންތައް ނުދެއްކުމަށް ބާރު ފޯރުވައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެގޮތުން އެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރުމުގައ،ި ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ލިޔުން ބަހައްޓައިފައި ހުރި ތަނަކަށް ގޮސް އޯޑިޓްކުރާނަމ،ަ އޯޑިޓްކުރާނެކަނ،ް އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިތާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރިތާ ގިނަވެގެން މީލާދީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ،ް އެ ގަވާއިދުގެ 539 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތް ފިޔަވައި އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނ،ީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޯޑިޓުގައި އޯޑިޓްކުރި ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ މައްސަލަތައް އެއ،ީ އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރާ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި އޯޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ބްރޯކަރުން (ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން) ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ ކުށްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ 541 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައ،ި އޯޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ފޮނުވާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައ،ި އޯޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގައި ހުރި މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި އެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް އޯޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރ،ު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގެ 536 ވަނަ މާއްދާއާއި 540 ވަނަ މާއްދާއާއި 541 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއިން އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެެވެ.

ޕޯޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓުގެ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ، އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތައް ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއ،ި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ލިޔުންތައް ނުދެއްކުމަށް ބާރު ފޯރުވައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެގޮތުން އެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކަކ،ީ އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓުގައި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކައުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެއްނަމަ، ސިސްޓަމްތަކަށް އެކްސެސްވެ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ވިޔަސް އެ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހެއެވެ.

ޤަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެ ތަނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުން ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމ،ަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމ،ަ ނުވަތަ އެ މުދާ މަދުވެއްޖެނަމ،ަ ނުވަތަ އެ މުދާ ވަގަށް ނަގައިފިނަމ،ަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ ހާލަތެއްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުދާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތައިލާނަމ،ަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް