ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 11:54
ސްކޫލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ޗާޓެއް
ސްކޫލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ޗާޓެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލުތަކުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް
 
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދޭ
 
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތާއެކު 12 ކްލާސް ރޫމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ސްކޫލުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގެ ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމާއި، އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، ރިސޯސް ބިލްޑިންގ ސްޓާފް ރޫމް އަދި 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމާއި، ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އަދި 18 ކްލާސްރޫމާއި، 3 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސ.މަރަދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތާއެކު 12 ކްލާސް ރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީ ރޫމް، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަރަދޫފޭދޫގެ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެންޓީނާއި، ހެލްތު ރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތުގެ އިތުރުން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސ.ފޭދޫ އައު ސްކޫލު އެޅުމާއި، ފޭދޫ ސްކޫލު 2 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތު ރޫމް، ކައުންސިލަރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލުގެ 5 ކްލާސް ރޫމްގެ އިމާރާތާއި 06 ކްލާސްރޫމްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ބައެއް ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަށް ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް، މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ. އަދި މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިހާރު ފުވައްމުލައް ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް އޮކްޓޫބަރު 22ގައި
އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކު ބަނދެ ފައިސާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި 50 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ނޫން އެހެން ސިޔާސަތެއް ޑރ.މުއިއްޒު ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިސްނުމަކީ ކުށް ހީއެއް: ނިޒާރު
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ދެ ސްކޫލެއްގެ އައު އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި