ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:34
ދިވެހިރާއްޖެ ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން ދައްކައިނުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ހިފައިގެން
ދިވެހިރާއްޖެ ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން ދައްކައިނުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ހިފައިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި
 
އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަން ތަކުރާރުކޮށްފައިވޭ
 
މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތާއީދުކުރާކަން މިބަޔާނުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
 
މި ގަރާރު ފާސްވެފައިވަނީ އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން 90 ގައުމުގެ ތާއީދާއެކު

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ، އެ ގައުމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޒަޔަނިސްޓު ބާރުތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް 1948 މޭ 14ގައި ފެށި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެ ހާދިސާ ހިނގިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބާރުތަކުން 1948ގައި ފެށި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގައި އެތައް ލައްކަ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނެއް މަޖުބޫރުކަމާއެކު އެމީހުންގެ ގައުމުން ނެރެ، އެ ގައުމުގެ އެތައް ސަތޭކަ އަވަށެއް ފަޅުކޮށް، އެތައް ހާސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. މި ހާދިސާއަށް ފަލަސްތީނުގައި ކިޔައި އުޅެނީ ނަކްބާއެވެ. މިއީ ނަކްބާ ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ޚާއްސަ އިހްތިފާލެއް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިޒްރޭލުން ނަކްބާގައި ހިންގި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން، ނަކްބާއަށް 75 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް މޭ 15ގައި ފާހަގަކުރުމަށް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 77 ވަނަ ސެޝަނުގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެނިންމުމުގެ ދަށުން، ފާއިތުވި ހަފުތާގައި އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް، މަހުމޫދު އައްބާސްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ތަގުރީރުކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި ވަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އުނިނުކުރެވޭނެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް އެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލައި ދިވެހރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަން ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ މައްޗަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ، އިރުމަތީ ގުދުސް ވެރިރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ، މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތާއީދުކުރާކަން މިބަޔާނުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު، ފަލަސްތީނެއް ގާއިމުވުމާ ހަމައަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ ސާބިތުކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެކަންވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ، 1948 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް، އެ އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި އިޒްރޭލުގެ މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަން ފާހަގަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ, އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓައިލުމަށާއި، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޣައްޒާ ހިސޯރުކޮށްގެން ތިބި ތިބުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އދ.ގެ އެޖެންސީތަކާއި އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނަކްބާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން އދ.ގައި ފާހަގަކުރުމަށް ގޮވާލައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ވޯޓުދީފައެވެ. މި ގަރާރު ފާސްވެފައިވަނީ އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން 90 ގައުމުގެ ތާއީދާއެކުއެވެ. މިޖަލްސާގެ ބޭނުމަކީ ނަކްބާގެ ހާދިސާގެ ހަނދާން އައުކޮށް، އެ ހާދިސާގައި ގެދޮރު ގެއްލި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ލިބުނު، އަދި މިހާރުވެސް އެ ގެއްލުންތައް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ތަޖުރިބާތަކާއި އިހުސާސްތައް ހިއްސާކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެކަންކަމާ ދެކޮޅުހެދުމެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި