ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:48
ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކޫމަން އަދި ލިއޮނަލް މެސީ
ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކޫމަން އަދި ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ގޮސްދާނެ ކަމަކަށް ކޫމަން ޤަބޫލު ނުކުރޭ، ކުށްވެރި އަކީ ލަޕޯޓާ!
 
މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ ލަޕޯޓާގެ ފަރުވާ ކުޑަމުން، އޭނާ އުޅެނީ އެކަން ފޮރުވަން

ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަލުން އެ ކުލަބަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑު ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

ނެދަލެންޑްސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ކޫމަން މިހެން ބުނީ، މީޑިއާ އަކަށް އޭނާ ދިން އިންޓަވިޔެއްގަ އެވެ. އެ އިންޓަވިޔުގައި މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކޫމަން ބުނީ، އެއީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، މި ސީޒަަނަށް ފަހު ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅު ޖޯޑީ އަލްބާ ވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރަމުން ކޫމަން ބުނީ، މެސީ، ބުސްކެޓްސް އަދި އަލްބާ އަކީ ވަރަށް ގާތް ތިން ރަޙުމަތްތެރިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތިން ކުޅުންތެރިން އެކުގައިބ އިންޓަ މިއާމީ ނުވަތަ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމަކީ އޭނާ އަށް ހައިރާންކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކޫމަން ވަނީ އޭނާގެ ފާޑުކިޔުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އަށް އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ. ކޫމަން ބުނީ، އޭނާ އަށް ފެންނަނީ ލަޕޯޓާ "މޫނުމަތި" ރީތި ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ ލަޕޯޓާގެ ވެސް ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ކަމަށާއި، މިހާރު އޭނާ އުޅެނީ އެކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ދާން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ވެސް ލަޕޯޓާ ކަމަށް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލަޕޯޓާ ބޭނުންވަނީ މިހާރު މޫނު މަތި ރީތި ކުރަން. ސަބަބަކީ މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ދާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ސަބަބުން. އޭނާގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން. އެކަމުން ރެކެން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.
ރޮނާލްޑު ކޫމަން / ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ކީކޭ ސެޓިއެން ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމަށް ކޫމަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޫމަންއާއެކު ވެސް ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުލަބުން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ކޫމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ 67 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 39 މެޗުން މޮޅުވެ، 16 މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ. 12 މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެއަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކެޕްޓަން ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހަށް ހަމަވާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް މެސީ ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ވެސް އަންނަނީ މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މެސީގެ ބައްޕަ ޖޯޖު ބުނެފައިވާ ގޮތުން މުސްތަޤުބަލާ މެދު މެސީ ގޮތެއް ނިންމާނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަނަށް ފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް