ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:23
ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޝިއަލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޝިއަލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
"މާޝިއަލް ބޯކޮށައިފިނަމަ، އެއީ ކުރިއަށް އޮންނަ މެޗުގައި އޭނާ ލަނޑު ޖަހާނެ ދުވަހެއް!"
 
ބްރޫނޯ ބުނީ، މީގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗު އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި މާޝިއަލް ބޯކޮށިތޯ ބެލުމަށް ގުޅާނެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންތަނީ މާޝިއަލް ބޯކޮށައިފި ނަމަ، ކުރިއަށް އޮންނަ މެޗަކީ އޭނާ ލަނޑު ޖަހާނެ މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ބުނެެފި އެވެ.

ބްރޫނޯ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވުލްވްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި މާޝިއަލް ޖެހި ލަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެެޑަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަޏޑު ޖެހީ މާޝިއަލް އެވެ. މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ދެމި އޮވެފަ އެވެ. އެއީ މާޝިއަލް މި ސީޒަނުގައި ޔުނަައިޓެޑަށް ޖަހައިދިން އަށް ވަނަ ލަނޑެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބްރޫނޯ ބުނީ، އަބަދުވެސް މާޝިއަލް އަކީ އެންމެ މުހިންމު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހާ ޚާއްްސަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދެކޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ކުރިން ވެސް، މާޝިއަލް ގާތު އޭނާ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ވާހަކަ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޫނޯ ބުނީ މެޗުގެ ކުރީ ދުވަހު މާޝިއަލް ބޯކޮށުން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް މާޝިއަލް ބޯކޮށާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނާ ލަނޑު ޖަހާފައިވާތީ ކަމަށް ވެސް ބްރޫނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބްރޫނޯ ބުނީ، މީގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗު އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި މާޝިއަލް ބޯކޮށިތޯ ބެލުމަށް ގުޅާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވަނީ ވުލްވްސް މެޗުގައި ފެނުނު ކަހަލަ މާޝިއަލްއެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑު ޖަހާނެ މާޝިއަލް ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ބްރޫނޯ ބުނީ، ވުލްވްސް މެޗުގައި ވެސް މާޝިއަލްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ދެން އޭނާ (މާޝިއަލް) އަށް ގުޅާާނަން. އެއީ މެޗުގެ ކުރީ ދުވަހު އޭނާ ބޯކޮށިތޯ ބެލުމަށް. ސަބަބަކީ އަހަރަމެން ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ މާޝިއަލް އެއް. ލަނޑު ޖަހާނެ މާޝިއަލް އެއް.
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް

މީގެ އިތުރުން ބްރޫނޯ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ އެންމެހައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކުޅުމާއި، ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އެ ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވާން އޮތް ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބްރޫނޯ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުން ވަނީ މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއް ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ބާކީ އޮތް ތިން މެޗަކީ ވަރަށް މުހިންމު ތިން މެޗު ކަމަށެވެ. އެއީ ބީންމައުތު، ޗެލްސީ އަދި ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ކުރިއަށް ފައިނަލް މެޗެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، ޓީމުގެ އަސްލު ރޫހުގައި ކުޅެފި ނަމަ ޔުނައިޓެޑަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޯންމައުތުގެ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް