ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 13:46
ޝަވަން އައްޑޫ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ޝަވަން އައްޑޫ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ޝަވަން
މަސްނޫއީ ފަޔާއެކު ޝަވަން އާއި މަންމަ އަށް ހިނިތުންވުން، ހާސިލްވީ އެތައް ދުވަހެއްގެ އުންމީދެއް!
 
މިހާރު އަބަދު ވެސް ބޭނުންވަނީ ފައި ލައްވައިގެން އުޅެން، އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނައްޓާލަން ބޭނުންނުވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ވީޑިއޯއާއެކު، އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ލިބުނު ހދ.މަކުނުދޫ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ އަޙުމަދު ޝަވަންގެ ވާހަކަ އަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެކެވެ. ޝަވަން ދައްކައިދެމުން އައީ ތަފާތު ހިތްވަރެކެވެ. އެތައް ބަޔަކަށް ދިރި ހުރި މިސާލެކެވެ. އެއް ފައި ނެތް ނަމަވެސް، ޝަވަން އައީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި ޝަވަންގެ ހުނަރު ދައްކަމުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯއާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ޝަވަން އަށް "އޮއްސާލި" އެވެ.

އެ ވީޑިއޯއާއެކު މިއަދު ޝަވަންގެ އުންމީދު ވަނީ ފުރިހަމަވެފަ އެވެ. ޝަވަންގެ މަންމަ، އައިޝަތު ވިސާހު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިއާ އަސް ދިޔައީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު، ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ޝަވަންގެ ފައިގައި އިން ކަށިކޮޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ރިކަވަރީ އަށް އެއް މަސް ދުވަހު މަޑު ކުރަން ޖެހުނެނެވ. އެއަށްފަހު އާދައިގެ ފައި ޖެހި ކަމަށް ޝަވަންގެ މަންމަ ބުނެ އެވެ. އެ ފަޔާއެކު ދެ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ޝަވަން ވަނީ ފަރިތަކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ރަނިން ބްލޭޑް ޖެހި ކަމަށެވެ. ރަނިން ބްލޭޑުގައި އެއް މަސް ދުވަހު ފަރިތަކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ޝަވަން ހުރީ މާލޭގަ އެވެ.

Advertisement

ޝަވަންގެ މަންމަ ބުނި ގޮތުގައި މިއަންނަ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ އަށް ދާން ޖެހެ އެވެ. އޭގެ ކުރިން މިހާރު ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދީފައި ވަނީ ދުވާލަކު އެއް ގަޑިއިރު ވަންދެން ހިނގުމަށެވެ. ޝަވަންގެ މަންމަ ބުނީ އަންނަ މަހު އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ދެން އެއްކޮށް އޭގައި ޝަވަން އަށް ހިނގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަވަންގެ މަަންމަ ވިޝާހު ބުނީ، މިހާރު ޝަވަން ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އަބަދު ވެސް ބޭނުންވަނީ ފައި ލައްވައިގެން އުޅެން ކަަމަށާއި، އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނައްޓާލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިޝާހު ބުނީ، ޝަވަން އަށް ފަޔަށް ޖެހޭނެ ދުވަހެއް ފެނުމަކީ ޝަވަން ކުޑައިރުއްސުރެ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އެކަން ފުރިހަމަ ވަމުން އަންނާތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އުފަލާއެކު ހުރެ ވިޝާހު ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ މާތް ﷲ އަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ސަރުކާރުން ވެސް ޝަވަން އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވިޝާހު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި، ގާތް ރަހުމަތްތެރިން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވިޝާހު ވަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ވަރަށް އުފާވެފައި ހުރީ. ފައި ނައްޓާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ، އަބަދު ވެސް ލައްވައިގެން އުޅެން ބޭނުންވަނީ. އެންމެ ކުޑަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ދުށް ހުވަފަނެއް މިއީ، ޝަވަންގެ ފައެއް ޖެހޭނެ ދުވަހެއް. ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް، އެހެންވީމާ ވަރަށް އުފާވޭ އަސްލު.
އައިޝަތު ވިސާހު / ޝަވަންގެ މަންމަ

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އާންމުވި ވީޑިއޯއާއެކު ޝަވަން އަށް ރަނިން ބްލޭޑެއް ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވަނީ ޝަވަން އަށް ރަނިން ބްލޭޑު ހަދިޔާކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު މިއަދު މި ވަނީ ޝަވަންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖެހި، އެކަން ފުރިހަމަވެފަ އެވެ. މިއަދު، ޝަވަންގެ އުންމީދަކީ މަސްނޫއީ ފަޔާއެކު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި ދެމި ހުރުމެވެ. ދުވެ، ކަސްރަތުކޮށް މަޖާ ކުރުމެވެ.

މަސްނޫއީ ފަޔާއެކު ޝަވަން ދުވެ މަޖާ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އެއް ހިއްސާކޮށް، މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ޝަވަންގެ އުންމީދު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަދި ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރަން ޖެހުނު އޮޕަރޭޝަން ނިމި ރަނިން ބްލޭޑް އަދި ޕްރޮސްތެޓިކް ފައި ޖެހިފައިވާތީ އުފާކުރާ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއެކު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި އިތުރު ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ވީޑިއޯ އަށް ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ޝަވަން އަށްް އޮތް ލޯބި ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
75%
0%
0%
0%
13%
ކޮމެންޓް