ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 08:42
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ ބައިވެރި ވަނީ
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ ބައިވެރި ވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޕީއެސްޖީ
މެސީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި، އަޖާސިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ
 
މެސީގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ހުރި މަންޒަރު، މެސީ ބޭނުންވަނީ މޮޅަށް ކުޅެ އިތުރު ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކުރަން

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން، ލިއޮނަލް މެސީއަށް ދީފައިވާ ދެ ހަފުތާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައިވާކަމަށާއި، ފްރާންސް ލީގުގައި އޭސީ އަޖާސިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާ ކުޅޭނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ބުނެފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ހާޒިރުނުވެ، ކުލަބުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި މެސީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރުމުން އެ ކުލަބުން ވަނީ މެސީ ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު މެސީ ވަނީ މައާފަށް އެދި، އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްދީފައެވެ. އެއަށްފަހު މެސީ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ވެސް ނިކުންނަން ފަށާފައެވެ.

ލީގުގައި އަޖާސިއޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ގަލްޓިއޭ ބުނީ، އަންގާރަ ދުވަހު ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް މެސީ ނިކުތުމާއެކު އޭނާ މެސީއާ ވާހަކަދެއްކި ކަމަށެވެ. ގަލްޓިއޭ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި މެސީގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނުފެނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މެސީގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ހުރި މަންޒަރު ކަމަށާއި، މެސީ ބޭނުންވަނީ މޮޅަށް ކުޅެ އިތުރު ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކުރަންކަންވެސް އެނގޭކަމަށެވެ. އިތުރަށް ގަލްޓިއޭ ބުނީ މެސީގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އޭނާގެ މަސައްކަތާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަޔާވެގެން ހުރި މަންޒަރު ކަމަށާއި، މެސީ ހުރީ ކުޅެން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. މި ޕްރެސްގައިވެސް ގަލްޓިއޭ ވަނީ މެސީގެ ސަސްޕެންޝަންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމުގެ ވާހަކަ ކުލަބުގެ އެއްވެސް މީހަކު ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅުމާއެކު އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށާއި، މެސީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ގަލްޓިއޭ ބުނީ، މެސީއަކީ މެސީ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، މި ސީޒަނުގައި މެސީގެ ކުޅުމާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާގެ ކުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތުމުން ކަމަށެެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ ދަނޑު މަތީގައި ހުންނައިރު ޕީއެސްޖީން ޖެހޭނީ ހަމަޖެހިގެން އެޓޭކުކުރުމަށް ވިސްނަން ކަމަށާއި، މެސީއަކީ އެކަމަށް މަގު ކޮށައިދޭނެ އެންމެ ކުޅަދާނަ ފަރާތް ކަމަށެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ޓްރޮޔީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައިވެސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ފެނުނުކަމަށާއި، މިހާރު މެސީ އެނބުރި އައުމުން ޓީމުގެ ރޫހު ހުރީ އެންމެ ފެންވަރެއްގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޖާސިއޯއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީން ނިކުންނާނީ އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް