ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:51
އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފައި
އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފައި
އަޝްވާ ފަހީމް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
20 ރަށެއްގައި 20 މެގަވޮޓުގެ، އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ
 
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު، އޮންލައިންކޮށް
 
ދިވެހި ސަރުކާރާއި އޭޑީބީއާ ގުޅިގެން އެޝުއަރ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

މީހުން ދިރިއުޅޭ 20 ރަށެއްގައި 20 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދިވެހި ސަރުކާރާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.ބީ) ގުޅިގެން، އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބަލް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫސިންގ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ (އެޝުއަރ) ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭހެން ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން؛ ޑިޒައިން, ބިލްޑް، ފިނޭންސް، އޯން، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން، ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން މީހުން ދިރިއުޅޭ 20 ރަށެއްގައި 20 މެގަވޮޓުގެ، އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުމަށް ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން؛ ޑިޒައިން، ބިލްޑް، ފިނޭންސް، އޯން، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން، ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން މީހުން ދިރިއުޅޭ 20 ރަށެއްގައި 20 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު، މިކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އައި.ސީ.ބީ) އުސޫލުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފަވަނީ ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް