ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:49
އެމްއެމްސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީގެ އިލްތިމާސް
އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިފަދަ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތުތަކަކީ އެމައުލޫމާތު ގެނެސްދެވޭ ގޮތުން އެހެން މީހުންނަށް އެފަދަ އަމަލުކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިދާނެގޮތަށް ގެނެސްދެވިދާނެ ޚަބަރުތައް

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚަބަރާއި އެ މައުލޫމާތު މީޑިޔާތަކުން ކަވަރުކުރުމާއި ގެނެސްދިނުމުގައި، ދިވެހި މީޑިޔާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާގީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިޔާތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލު (އެމްއެމްސީ)ން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއެމްސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތުތަކަކީ އެމައުލޫމާތު ގެނެސްދެވޭ ގޮތުން އެހެން މީހުންނަށް އެފަދަ އަމަލުކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިދާނެ، އަދި ޝައުގުވެރިކުރުވަފާނެ ފަދައިން މައުލޫމާތު ގެނެސްދެވިދާނެ ދާއިރާއަކަށްވާތީ އެކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިޔާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

ދިވެހި މީޑިޔާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާގީ މިންގަނޑުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި، ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރާއިރު އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުން ދުރުހެލިވާނެ އެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި އެފަދަ ޚަބަރެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭނަމަ، ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުދިންގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެމްއެމްސީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި ކުޑަކުދިން އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން މީހުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަކީ އެފަދަ ކޭސްތައް އިތުރުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާފަވާތީވެ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާއިރު މީޑިއާތަކުން ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ވެސް ބާރު އަޅާކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، ނޫސްވެރިންގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ސަމާލުވެ، ޚަބަރު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓައި، އެފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ކަންކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރުމާއެކު، ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީ ވުމަކީ، މިފަދަ ހާލަތުތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންވެސް އަމަލުކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު މިންގަނޑުތަކެވެ.

އެހެންކަމުން، މިކަންކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރާއިރު އެކުދިންގެ ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، އެ ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ ހާމަވެދާނެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާގައި ބޭނުންނުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރާކަމަށް އެމްއެމްސީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް