ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:34
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ޗާލްސް ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި ވެޑުވުން
"ވާރުތަވާ ރަސްކަމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރަން"
 
ރަސްކަމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްކޮށް ހުރި ގްރާމް ސިމިތުއާއި، އަދިވެސް އިތުރު އެހެން މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
"ތިއީ މަގޭ ރަސްގެފާނެއް ނޫން" މި ޝިއާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ޓީޝާޓްތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ލަންޑަނުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި

މެއި 6 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ، އިރެއްގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އިސްތިއުމާރީ ބާރުގެގޮތުގައި އޮތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ދުވަހެކެވެ. އެއީ އެތައް އަހަރަކަށްފަހު، އެ ގައުމުގެ ޝާހީ ވެރިކަމުގެ ތަޚުތުގައި ރަސްކަލަކު ރަސްމީކޮށް ވެޑުވުނު ދުވަހެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އެ ރަސްމިއްޔާތު ބަލަމުން ދިޔައީ ޝައުގުވެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިއަދު ދަނީ ވިރާސީ ވެރިކަމާ ދެކޮޅު އަޑުފަށްގަނޑު ގަދަވަމުންކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް 3 ވަނަ، ރަސްމީކޮށް ވެޑުވުމުގެ އިހުތިފާލުތައް ފެށުމުގެ ގަޑިއިރުތަކެއް ކުރިން، އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދެއްކި އެކަކީ އުމުރުން 40ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ކޮލީން ޑިއަރއެވެ. ޑިއަރ ބުނިގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތަކަށް، ވާރުތަވެގެން އަންނަ ރަސްކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އޭނާއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އަހަރެން ގަބޫލެއްނުކުރަން، ވާރުތަވާ ރަސްކަމުގެ ނިޒާމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަހަރެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ، އިގްތިސާދު ހަފުސްވަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގަ، މީހުން އެހާ ދަތިކަމުގަ ތަކުލީފު އުފުލަމުންދާއިރު، އެ ރަސްކަމަށް އެބަ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ހިނގާ. އާންމު ޚިދުމަތްތައް އެހާ ސަކަރާތް. އަހަރުމެން އިންވެސްޓްކުރަންވީ ކަމަކީ އެއީ. ޗާލްސްއާ އޭނާގެ ޖަމާއަތަކަށް ނޫން.
ކޮލީން ޑިއަރ؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށި އެއް ހިސާބަކީ 1980ގެ ކުރީކޮޅެވެ. "ރިޕަބްލިކް"ގެ ނަމުގައި އުފެއްދި ގުރޫޕަކުން ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކަށް ހެދުމަށެވެ. "ރިޕަބްލިކް"އިން އުއްމީދުކުރާގޮތުގައި ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި ޗާލްސް ވެޑުވުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ އިހުތިފާލާ ދިމާކޮށް، ރަސްކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއަކީ، ތާރީޚުގައިވެސް އެ ގުރޫޕުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަރަކާތެވެ. ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި، ރަސްމީކޮށް ޗާލްސް ވެޑުވުމަކީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ރަސްކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެ ގުރޫޕަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުކަމަށްވެސް "ރިޕަބްލިކް"އިން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ރަސްކަމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްކޮށް ހުރި ގްރާމް ސިމިތުއާއި އަދިވެސް އިތުރު އެހެން މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

48 އަހަރުގެ ޑޮލްޓަރ، ޖޭމްސް މެކްޑެމޮޓްއަށް މި ވާހަކަ އިވުނީ ގުރޫޕް ޗެޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އަދި މިއީ ޚުދުމުޚުތާރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

މަށަކަށް ނޭނގެ. ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދަތި. ހަމަ ތެދެއް. އެނގެއެއްނު! ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދަތި، އަހަރުމެންނަށް ދިރިއުޅެންޖެހިފަ މި އޮތީ ޚުދުމުޚުތާރު ބާރެއްގެ ދަށުގަ ކަން.
ޑރ. ޖޭމްސް މެކްޑަމޮޓް؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް

"ތީ މަގޭ ރަސްގެފާނެއް ނޫން" މި ޝިއާރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ޓީޝާޓްތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ލަންޑަނުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައެވެ. ތަޚުތުގައި ޗާލްސް ވެޑުވުމުގެ އިހުތިފާލާ ދިމާކޮށް، ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކުގެ 11000 އެއްހާ މެންބަރުންވެސް ވަނީ މަގުތަކަށް ނެރެފައެވެ. މި އިހުތިފާލަކީ މިދިޔަ 70 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އިހުތިފާލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް