ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:46
މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި
މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކުރުން
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކުރުމަށް ބަދަލެއް
 
ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން މި އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރުއީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކުރުމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ގަވާއިދަށް 1-50 ވަނަ މާއްދާގެ ނަމުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރާ ކަމަށެވެ. މި އަކުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ ވާހަކައެވެ.

މި އަކުރުގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފޮސްޓަރ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރަމަށް ނިންމައި ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން މި އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރުއީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ހާލަތުގައި ކުއްޖާއާއި ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިންގެ މިހާރުގެ ހާލަތު އަންގައިދޭ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެ ކަމަށް މި މައްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ގަވާއިދުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ފަހަތަށް (ދ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުމާއި، (ތ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

52 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބުނެފައިވަނީ "ފޮސްޓަރ ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ތަފާތު ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރެވެން ނެތް ކުދިންނާއި، ޝަރުޢީ އެއްވެސް ބަދަލުވެރިއަކު ދުނިޔޭގައި ނެތް ކުދިން ބަލަހައްޓައި، ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ބަލައި ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރެވޭ، އެ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ފިޔަވައި އެ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްދާގެ (ތ) ގައި ބުނެފައިވަނީ "ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިންނަށް ނުވަތަ ހަޟާނާތު ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް